660 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT    Tredje internationella kriminologkongressen i London hölls d. 12—18 sept. 1955 i regi av International Society for Criminology. Kongressen, som leddes av dr Denis Carroll, England, bevistades av c:a 400 personer från 49 länder. Ett tiotal svenskar deltogo i kongressen.
    Till skillnad från andra internationella kriminologkongressen i Paris år 1950, vilken spände över hela kriminologien (se SvJT 1950 s. 1009), ägnades förhandlingarna vid Londonkongressen väsentligen åt ett visserligen omfattande men avgränsat ämne, nämligen »recidivismen». Olika avsnitt av detta ämne ventilerades grundligt på särskilda sektioner.
    Diskussionerna inom första sektionen, vilken hade prof. Roland Grassberger, Österrike, och prof. Norval Morris, Australien, som rapportörer, rörde frågan hur recidivism skall definieras och vilka krav som böra ställas på statistik angående återfallsbrottslighet. Beträffande definitionsfrågan hade man svårt att komma överens, men till slut utkristalliserade sig definitioner på två typer, recidivister i trängre mening och recidivister i vidare bemärkelse. Vad angår statistiken — en fråga som för närvarande är aktuell i Sverige med anledning av det nyligen avgivna kommittéförslaget om reformering av kriminalstatistiken — föreslog sektionen att kongressen skulle rekommendera International Society for Criminology att tillsätta en särskild kommitté med uppgift att studera rättsstatistiken i olika länder och fastställa minimifordringarna på en ur kriminologisk synpunkt acceptabel återfallsstatistik. Detta förslag antogs av kongressen.
    De överläggningar som höllos på andra sektionen voro av utpräglat vetenskaplig karaktär och avsågo studium av olika former av recidivism och deras utveckling. Rapportörer voro dr C. H. Andersen, Belgien, och prof. W. Reckless, USA. På förslag av sektionen antog kongressen vissa rekommendationer till kriminologsällskapet, bl. a. avseende programmet för nästa internationella kriminologkongress.
    Av stort intresse voro förhandlingarna på tredje sektionen, vars ämne var orsakerna till recidivism. Rapporter avgåvos här av prof. P. A. H. Baan, Holland, och prof. J. J. Panakal, Indien. Man kunde konstatera betydande skiljaktigheter i uppfattningarna hos representanter för olika länder. Särskilt rådde stark oenighet om orsakerna till yrkesbrottslighet. Från svensk sida underströks betydelsen av alkoholmissbruk såsom grund för återfall i brott.Det föreföll som om man i andra länder icke ägnat någon större uppmärksamhet åt detta spörsmål. Arbetet inom tredje sektionen gav ej anledning till någon resolution eller rekommendation av kongressen.
    På fjärde sektionen diskuterades möjligheterna att ställa prognos på återfall i brott, med rapporter av dr Israel Drapkin, Chile, och prof. Sheldon Glueck, USA. Den senare har tillsammans med sin maka gjort uppmärksammade forskningar på området och bl. a. rekommenderat användandet av s. k »predictive tables», d. v. s. tabeller av vilka man kan statistiskt utläsa recidivrisken med hänsyn till olika föreliggande faktorer. Kongressen beslöt på förslag av sektionen att rekommendera de olika länderna att ägna grundlig uppmärksamhet åt prognosproblemet.
    Femte sektionen slutligen hade att behandla den viktiga frågan om behandlingen av recidivister. Rapportörer voro M. Charles Germain, Frankrike, ochdr Georg K. Stürup, Danmark. Det framgick ganska klart att Sverige hör till de länder som ligger i främsta ledet i strävandena att åstadkomma en behandling, som är effektiv och ändamålsenlig samtidigt som den slår vakt om människovärdet. Någon särskild resolution i ämnet antogs ej av kongressen.

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 661Vid kongressen förekommo dessutom en del föreläsningar och diskussioner som ej hade direkt samband med huvudämnet. En eftermiddag ägnades sålunda åt »symposium on homicide», varvid bl. a. prof. Gösta Rylander, Sverige, redogjorde för en psykologisk och sociologisk undersökning av mördare i Sverige.
    Möjlighet bereddes deltagarna i kongressen att besöka institutioner och anstalter i London.

P. B.