Nordisk konferens om kristendomen och rätten. På initiativ av Nordiska ekumeniska institutet — vilket som bekant utgör en för Nordens kyrkor gemensam institution i Sigtuna — hölls under tiden 29—31 aug. 1955 i Järvenpää i Finland en nordisk konferens om kristendomen och rätten. Konferensen utgjorde en fortsättning på en liknande sammankomst i Hurdalverk i Norge år 1951. I Järvenpää-konferensen deltogo ett sextiotal teologer, jurister och andra i samhällslivet verksamma personer. Av jurister märktes från Danmark prof. Ernst Andersen, från Finland proff. Kaira, Palmgren, Taxell och Wihma, från Norge prof. Arnholm och lagman Leivestad samt från Sverige proff. Hafström och Malmström. Diskussionsämnena voro: »Rättspositivismen — konsekvenser och korrektiv», »Rätten, samhället och den enskilde» samt »Aktuella problem inom äktenskapsrätt och familjerätt». En kommitté bildades för att förbereda fortsatt arbete kring konferensens huvudtema.

Å. M-m

 

    Ferdinand Schjelderup död. Høyesterettsdommer Ferdinand Schjelderup, Oslo, døde 30. juli 1955. Han var født 8. mars 1886, ble student 1904, cand. jur. 1909, var saa edsv. fullmektig og senere advokatfullmektig, og ble høyesterettsadvokat 1916. I 1928 ble han høyesterettsdommer. Fra embetet som saadan tok han avskjed av helbredsomsyn i 1952. Schjelderup skrev mange artikler i tidsskrifter og i dagspressen om juridiske emner. Bl. a. gikk han i 1925 sterkt inn for at Høyesterett fullt ut skulle være øverste instans ogsaa under den nye rettergangsorden i civile saker. Under den tyske okkupasjon av Norge var Schjelderup en central skikkelse i motstandsbevegelsen. Han utga etter krigen flere bøker med verdifulle bidrag till okkupasjonstidens historie.

J. T. B.