Föreningen Sveriges häradshövdingar höll d. 22 okt. 1955 sitt årsmöte i Stockholm under ordförandeskap av häradshövdingen Gunnar Carlesjö och med deltagande av ett stort antal ledamöter och gäster, bland vilka senare märktes justitieministern och en representant för häradshövdingarnas i Finland förening. Vid årsmötet höll lagmannen Nils Viklund föredrag över ämnet »Vattendomstolarna och vattenkraftexploateringen». Vidare diskuterades »Förundersökningsprotokollets roll vid domstolen» efter inledningsanföranden av presidenten Joel Laurin, riksåklagaren Maths Heuman och adv. Wilhelm Brodin. Av styrelsens förvaltningsberättelse framgick att liksom under föregående år föreningens yttrande inhämtats i åtskilliga lagstiftningsfrågor.
    Föreningens styrelse utgöres av häradshövdingarna Carlesjö, ordf., och Nils Joachimsson, v. ordf., tingsdomaren Bengt Sandström, sekr., samt häradshövdingarna Frithiof Folkard von Scherling, Erik Thomasson, Henrik Lindvall, Gunnar Bogren och Sture Svensson, kassaförv. — Suppl. äro häradshövdingarna Folke Drangel och Nils F'alk, tingsdomaren Nils Källoff samt häradshövdingen Erik Göransson.
    Antalet medlemmar i föreningen utgjorde vid tiden för årsmötet 156, varav 4 äro hedersledamöter.

 

    Föreningen Sveriges stadsdomare höll årsmöte d. 24 och 25 sept. 1955 i Uppsala. Ett stort antal gäster hade kommit tillstädes. Bland dessa märktes främst Finlands och Sveriges justitieministrar. Av föreningens egna medlemmar deltogo 101, de flesta med damer. Årsmötesförhandlingarna, som höllos å Östgöta nation, leddes av borgmästaren Gösta Strandell såsom ordf. och borgmästaren Bertil Hagström såsom v. ordf. Föredrag höllos av Uppsala universitets rektor, prof. Torgny Segerstedt, över ämnet »En sociologs syn på straff och laglydnad» och av justitierådet Gunnar Bomgren över ämnet »Advokat och domare under förberedelsen i civilmål». Båda föredragen följdes av livlig diskussion. Uppsala stad gav lunch å Värmlands nation, och på kvällen d. 24 sept. samlades mötesdeltagarna jämte damer till middag med dans å Östgöta nation.

 

670 NOTISER    Föreningens styrelse utgöres av borgmästaren Strandell, Örebro, ordf., rådmannen Birger Brandt, Sthm, assessorn Bengt Lännergren, Sthm, kassaförv., rådmannen Erik Ringenson, Uppsala, v. ordf., borgmästaren Sven Lutteman, Norrköping, borgmästaren Nils Rappe, Jönköping, sekr., rådmannen Helge Forkman, Malmö, borgmästaren Axel Lindskog, Varberg, rådmannen Artur Arnström, Göteborg, rådmannen Allan Källoff, Borås, rådmannen Folke Höijer, Västerås, och borgmästaren Arne Fallenius, Umeå. Styrelsesuppl. äro rådmannen Anders Bruzelius, Lund, rådmannen Gösta Wilkens, Göteborg, och borgmästaren Åke Jansler, Östersund. — Föreningen har 225 medlemmar och 2 hedersledamöter.