672 PERSONALNOTISER    Nedre justitierevisonen. K. M:t har
    7 okt. 1955 utnämnt e. o. ass. i Svea hovrätt greve Carl Hamilton till rev.sekr. fr. o. m. 1 nov. 1955;
    28 okt. 1955 förordnat hovr. rådet i hovrätten för Övre Norrland Bo Rydstedt och tingsdomaren i Östbo och Västbo domsaga Malte Nilsson att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har 22 sept. 1955 beviljat häradshövdingen i Sevede och Tunaläns domsaga Emil Severin avsked med utg. av jan. 1956.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har
    7 okt. 1955 utnämnt rev.sekr. Lennart af Klintberg till vattenrättsdomare vid Mellanbygdens vattendomstol fr. o. m. 1 jan. 1956;
    21 okt. 1955 utnämnt hovr.rådet i Svea hovrätt Gunnar Fredrikson till vattenrättsdomare vid Söderbygdens vattendomstol.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    28 okt. 1955 till rådmän i Sthm fr. o. m. 1 nov. 1955 utnämnt e. rådmännen där Erik Svenonius och Valter Stålberg samt t. f. rådmännen i samma stad Lars Staaff och Bertil von Heijne;
    s. d. till assessor vid Sthms rr fr. o. m. 1 nov. 1955 utnämnt e. ass. vid rådhusrätten Maja-Britta Oldin samt t. f. assessorerna vid samma rådhusrätt Bengt Rönnqvist, David Glück, Folke Östergren, Axel Öberg och Gunnel Agvald;
    s. d. förordnat t. f. ass. vid Sthms rr Nils Örtegren till e. ass. vid samma rådhusrätt fr. o. m. 1 nov. 1955;
    4 nov. 1955 utnämnt e. rådmännen i Göteborg Sven Lampers och Erik Ahlquist till rådmän i samma stad;
    s. d. utnämnt e. o. fiskalen i hovrätten för Övre Norrland John Hedvall till ass. vid rådhusrätten i Östersund fr. o. m. 1 dec. 1955.

 

    Polis- och åklagarväsendet, K. M:t har
    22 sept. 1955 utnämnt t. f. landsfogden i Gävleborgs län, e. o. bitr. landsfogden i Malmöhus län Erik Wiberg till landsfogde i Kalmar län fr. o. m. 1 nov. 1955;
    21 okt. 1955 utnämnt t. f. landsfogden i Södermanlands län, e. o. bitr. landsfogden i Gävleborgs län Börje Holmgren till landsfogde i förstnämndalän;
    28 okt. 1955 förordnat e. o. landsfogdeassistenten Gunnar Delleryd till e. o. bitr. landsfogde i Kopparbergs län.
    Riksåklagarämbetet har
    19 sept. 1955 utnämnt e. o. landsfogdeassistenten Kjell Fogelklou till bitr. stadsfiskal i Hälsingborg fr. o. m. 1 okt. 1955;
    7 nov. 1955 utnämnt e. o. landsfogdeassistenten Bengt Herder till bitr. stadsfiskal i Eskilstuna fr. o. m. 1 dec. 1955.

 

    Skyddskonsuleiitorganisationen. K. M:t har 22 sept. 1955 förordnatskyddsassistenten i Upplands och Södertörns distrikt Hugo Svegland till skyddskonsulent i Göteborgs distrikt fr. o. m. 1 okt. 1955.

 

    Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar. Sedan K. M:t entledigat justitieråden Knut Nissen och Sigurd Dennemark från uppdrag såsom ordf. resp. ledamot, tillika vice ordf. i statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, har K. M:t 28 okt. 1955 förordnat dels f. d. lagmannen Alfred Bexelius till ordf. i nämnden, dels ersättaren i nämnden, hovr.rådet i Svea hovrätt Erland Conradi till ledamot, tillika vice ordf. i nämnden dels ock t. f. kommerserådet Anders Lindstedt till ersättare för Conradi i nämnden,

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 6 okt. 1955 antagits Sten Orre, Lysekil, Erik Danielsson, Malmö, och Harald Rasmuson, Göteborg.

 

    SvJT:s redaktion. F. d. justitierådet Seve Ekberg lämnar vid årsskiftet redaktörskapet för avdelningen Rättsfall från hovrätterna. Han efterträdes i denna befattning av justitierådet Hugo Digman. Rättsfallsreferat, som önskas införda i SvJT, böra alltså i fortsättningen tillställas justitierådet Digman, adress Högsta Domstolen, Stockholm 2. — Inom red. biträder fr. o. m. 1955 hovrättsassessorn Carl Holmberg.

 

Trycklov 26/11 1955.