Ur Svensk författningssamling 1954.
661. Lag 26 nov. 1954 ang. ändrad lydelse av 7 och 12 §§ lagen d. 29 juni 1945 (nr 420) om semester.
681. KK 3 dec. 1954 ang. beräknande av ränta för år 1955 å ogulden arvs- och kvarlåtenskapsskatt m. m.
687. KK 3 dec. 1954 ang. ändrad lydelse av 1 § kung. d. 31 okt. 1947 (nr 848) med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater.
688. KK s. d. om ändrad lydelse av kung. d. 18 april 1935 (nr 132) ang. befrielse för vissa främmande undersåtar från skyldighet att vid rättegång ställa säkerhet för kostnad och skada.
689. KK s. d. om ändrad lydelse av kung. d. 18 april 1935 (nr 133) ang. tilllämpning av lagen d. 19 juni 1919 (nr 367) om fri rättegång beträffande undersåtar i vissa främmande stater.
690. KK s. d. om ändrad lydelse av kung. d. 18 april 1935 (nr 134) ang. tilllämpning av lagen d. 6 mars 1899 (nr 12 s. 9) om verkställighet i visst fall av utländsk domstols beslut.
691. KK s. d. om ändrad lydelse av 7 § kung. d. 30 april 1909 (nr 24 s. 1) ang. delgivning av handling på begäran av utländsk myndighet.
692. Statens grundlöneförordning 3 dec. 1954.
720. KK 10 dec. 1954 om ändrad lydelse av 13 § förundersökningskungörelsen d. 19 dec. 1947 (nr 948).
752. KK 17 dec. 1954 ang. vissa förmåner åt statslösa m. fl.
760—773. KK 3 dec. om ändring i statens allmänna avlöningsreglemente d. 30 juni 1948 (nr 436) m. fl. löneförfattningar.
775. KK s. d. om ändrad lydelse av 3 § kung. d. 22 maj 1953 (nr 319) med bestämmelser i fråga om skydd för vissa främmande patent, mönster och varumärken.

S. R.