Dommerskifte i Højesteret. Højesteretsdommer Hugo Berning er afgået ved døden i en alder af 58 år. Han blev udnævnt til højesteretsdommer i 1950.
    I højesteretsdommer Bernings sted er udnævnt landsdommer Jørgen Trolle, der er født 1905 og juridisk kandidat 1928. Efter at have virket en årrække i justitsministeriet blev han i 1941 udnævnt til statsadvokat for København og i 1950 til dommer i Østre Landsret.
    Blandt højesteretsdommer Trolles talrige hverv kan nævnes, at han har været sekretær for arveretskommissionen, censor ved Københavns Universitets juridiske eksaminer, formand for lovudvalget for Grønland og medlem af Retsplejeudvalget. Han har bl. a. skrevet bogen »Syv Maaneder uden Politi» og en bog om procedure i straffesager.

Hv.

    Ny rigsadvokat. Den 23. november 1954 fyldte rigsadvokat F. Pihl 70 år og forlod dermed sit embede, som han har beklædt siden 1936.
    Til rigsadvokat er udnævnt landsdommer Halfdan Olafsson. Den nye rigsadvokat er 51 år og blev efter i 1926 at have bestaaet juridisk embedseksamen ansat i justitsministeriet. I 1941 udnævntes han til statsadvokat ved Højesteret og i 1949 til dommer i Østre Landsret.

Hv.

    Ny rigspolitichef. Efter at der ved lov nr. 205 af 11. juni 1954 om ændringer i lov om rettens pleje er truffet bestemmelser om politiets ledelse, er stillingen som rigspolitichef, der siden rigspolitichef Begstrup-Hansens afsked i 1952 har været beklædt ved konstitution, besat med kontorchef Erling Heide-Jørgensen, der er født 1910, og som efter i 1936 at være blevet juridisk kandidat har gjort tjeneste i justitsministeriet.

Hv.