80    Justitiedepartementet. Sedan byråchefen för lagärenden i just.dep. Otto Petrén förordnats att 6 dec. 1954—28 febr. 1955 uppehålla exp.chefsämbetet i hand.dep., har dep.chefen 6 dec. 1954 förordnat e. o. ass. i Svea hovrätt Sten Rudholm att under nämnda tid uppehålla Petréns lagbyråchefsämbete.
    Vidare har dep.chefen
    17 dec. 1954 tillkallat prof. Ivar Agge att såsom sakk. verkställa översyn av gällande regler rör. strafftidsberäkning m. m.;
    22 dec. 1954 förordnat sekr. i hyresregleringskommittén, hovrättsrådet Yngve Linder att tillika vara led. i kommittén;
    27 dec. 1954 förordnat landsantikvarien Gunnar Svahnström att såsom expert biträda byggnadsminnesutredningen ävensom förordnat förste antikvarien Bertil Berthelson att jämte sitt uppdrag såsom sakk. i utredningen vara sekr. i densamma;
    s. d. entledigat rev.sekr. Hans-Fredrik Ringdén och stadssekr. Torsten Henrikson från uppdrag såsom sakk. i hyresregleringskommittén.

    Högsta domstolen. K. M:t har 17 dec. 1954 beviljat ordf. på avd. i högsta domstolen justitierådet John Alsén avsked med utg. av mars 1955;
    s. d. förordnat justitierådet Per Santesson att fr. o. m. 1 april 1955 under sin återstående tjänstetid vara ordf. på avd. i högsta domstolen.

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    10 dec. 1954 förordnat e. o. ass. i Svea hovrätt Sara Falk samt i Göta hovrätt Knut Ahlbom och Thord Granger att tjänstgöra såsom rev.sekr.;
    17 dec. 1954 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Gösta Graffman till rev.sekr. i lönegrad Ca 37 fr. o. m. 24 jan. 1955 ävensom förordnat honom att t. v. t. o. m. 31 dec. 1957 vara ordf. i nedre justitierevisionen;
    30 dec. 1954 förordnat e. o. ass. i hovrätten för Västra Sverige Bo Erichs att tjänstgöra såsom rev.sekr.

    Hovrätterna. K. M:t har
    10 dec. 1954 utnämnt rev.sekr. Nils Dillén till hovrättsråd i Svea hovrätt;
    17 dec. 1954 förordnat hovrättsrådet i hovrätten för Nedre Norrland Sture Hasslow att vara v. ordf. å avd. i hovrätten fr. o. m. 1 jan. intill höstsessionens början 1955;
    s. d. utnämnt e. o. ass. i Göta hovrätt Knut Ahlbom till hovrättsråd i samma hovrätt;
    22 dec. 1954 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Gunnar Aquilon att fr. o. m. 24 jan. 1955 t. v. t. o. m. 31 dec. 1957 vara v. ordf. å avd. i hovrätten;
    30 dec. 1954 förordnat hovrättsrådet i Göta hovrätt Bo Dag att t. v. under vårsessionen 1955 vara v. ordf. å avd. i hovrätten;
    s. d. till e. o. ass. förordnat i Göta hovrätt adj. led. där Nils-Göran Lejefors och Bengt Wieslander, i hovrätten över Skåne och Blekinge adj. led. där Göran Borggård, i hovrätten för Västra Sverige adj. led. där Lars Öhrbom samt i hovrätten för Övre Norrland adj. led. där Karl-Erik Andersson.

    Häradsrätterna. K. M:t har 30 dec. 1954 utnämnt hovrättsrådet i hovrätten för Västra Sverige Jean Olsson till häradshövding i Sunnervikens domsaga fr. o. m. 1 febr. 1955.

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    3 dec. 1954 förordnat t. f. rådmannen i Sthm Valter Stålberg till e. rådman i samma stad;
    17 dec. 1954 utnämnt fiskalen i Svea hovrätt Curt Olof Ormegard till rådman i Gävle.

    Åklagarväsendet. Riksåklagarämbetet har 25 nov. 1954 utnämnt e. o. landsfogdeass. Nils Viktor Nohlman till stadsfiskal i Östersund.

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har 10 dec. 1954 beviljat direktören vid fångvårdsanstalten i Mariestad Sven Brooling avsked med utg. av april 1955.

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 9 dec. 1954 antagits Berndt Lindgren, Alingsås, Erik Sandblad, Göteborg, Gösta Allmér, Kalmar, Sivert Nilsson, Linköping och Ingemo Rydström, Sthm.

 

Trycklov meddelat 21/1 1955.