L. AF KLINTBERG. Om byggande i vatten enligt 2, 3 och 5 kap. vattenlagen. Sthm 1955. Norstedts. 260 s. Kr. 23,00.

    Vattenrätten är mycket sparsamt företrädd i vår moderna juridiska litteratur. Den behandlas översiktligt i några juridiska handböcker, och tekniska facktidskrifter innehålla då och då uppsatser av intresse för vattenrättsjuristen. Men mestadels är den som kommer i beröring med de vattenrättsliga problemen hänvisad till att på egen hand forska i lag och förarbeten. Detta är ingen lätt uppgift. Motivmaterialet till 1918 års vattenlag var redan från början mycket omfångsrikt och svårt att överblicka, och överskådligheten har icke blivit bättre efter de talrika lagändringar som ägt rum under årens lopp. Det finns alltså ett kännbart behov av en framställning, som i lätt tillgänglig form presenterar motiven till vattenlagstiftningen i den mån de äro aktuella. Att en sådan framställning hittills icke kunnat åstadkommas har möjligtvis berott på att arbetsuppgiftens omfattning tett sig avskräckande med tanke på den ringa krets av personer som kunde tänkas ha nytta av arbetet. På senare tid har ju vattenrätten fått en väsentligt ökad praktisk betydelse i rättslivet, men en annan avhållande faktor har då gjort sig gällande, nämligen risken för att framställningen inom kort kan bli föråldrad. Trots att det lagstiftats en hel del på området under de sista åren, får man räkna med möjligheten av nya lagändringar. Ett aktuellt lagförslag har nyligen presenterats i SvJT (se 1955 s. 588).
    Emellertid har behovet av en lagkommentar delvis blivit fyllt genom det arbete som utgivits av revisionssekreteraren, numera vattenrättsdomaren L. AF KLINTBERG. Arbetet utgör kommentar till tre av vattenlagens kapitel, nämligen 2 kap. (utom såvitt angår vattentäkt) samt 3 och 5 kap. Tyngdpunkten ligger som sig bör vid det grundläggande och viktiga 2 kap. Framställningen bygger väsentligen på de tryckta förarbetena till 1918 års vattenlag med senare vidtagna ändringar, men förf. har därjämte haft förmånen att kunna utnyttja justitierådet GÄRDES bekanta promemoria vid föredragningen av vattenlagen i lagrådet. Även rättspraxis har noggrant uppmärksammats. Av särskilt värde är att icke blott prejudikat från högsta instans utan även åtskilliga avgöranden i vattenöverdomstolen ha refererats.
    Förf:s namn borgar för att arbetet är av hög kvalitet. Det vidlyftiga materialet har sovrats med stor omsorg. Inom det begränsade utrymmet har innebörden av de särskilt i 2 kap. ofta svårtolkade bestämmelserna blivit grundligt och klart belyst. Som regel finner man ej anledning till invändningar mot de slutsatser som förf. drar av motiv och rättspraxis. Talrika hänvisningar till källorna underlättar arbetet för den läsare som på någon punkt vill tränga djupare in i ämnet.
    Det är att hälsa med stor tillfredsställelse att förf. på detta sätt låtit sin stora teoretiska och praktiska kunnighet på området komma en vidare krets till godo. Arbetet hälsas säkert med tillfredsställelse av alla som i sin verksamhet kommer i kontakt med vattenrättsliga frågor.


Per Bergsten