BERTIL FALLENIUS. Jordförvärvslagen. Lagtext med kommentar. Sthm 1955. LTs förlag. 131 s. Kr. 5,00.

 

    Denna kommentar utgör huvudsakligen en sammanställning av diverse klipp ur förarbetena till de olika versionerna av jordförvärvslagen och visst annat material av intresse i sammanhanget. Väsentligen nytt material erbjuder egentligen blott upplysningarna om vissa avgöranden av KM:t (s. 96—97). Utg:s avsikt har uppenbarligen icke varit att åstadkomma en verklig genomarbetning av de svåra tolkningsproblemen, vilka i viss utsträckning är gemensamma för samtliga lagar om förbud att förvärva fast egendom och skärdjupt in i avtalsrättens läror. Med hänsyn till den magra rättslitteraturen på detta område och frågornas stora praktiska betydelse hade det dock varit tacknämligt, om utg. visat något mera av sin personliga juridiska profil.


K. G.