Nyutkommen skattelitteratur. I alltmer svällande former framträder tredje upplagan av bankdirektör ERLAND GEIJERS, kammarrättsrådet ERIC ROSENQVISTS och kanslirådet HARRY STERNERS »Skattehandbok», del I (Norstedt 1955. VI + 718 s. Inb. kr. 58,00). Handboken är vorden en klassiker, nog sagt. — För den jäktade och kunskapstörstande affärsmannen finns en förträfflig vägledning i form av »De nya bestämmelserna rörande företagsbeskattning» (Norstedt 1955. 62 s. Kr. 3,75) utgiven av regeringsrådet STURE JARNERUP och taxeringsrevisorn SVEN CRABO. Särskilt rekommenderas avsnittet om avsättning till pensionsstiftelser. — En liten skrift med snarlikt namn är »Den nya företagsbeskattningen» av ROSENQVIST (Affärsekonomi 1955. 30 s. Kr. 3,00). GEIJER har, liksom föregående år, utgivit en »Översikt över aktuella skattenyheter per december 1955» (AB Svenska Handelsbanken 1955). Den är exemplariskt kortfattad. — Jur. dr K. G. A. SANDSTRÖM har med aldrig svikande energi fogat ett nytt — ehuru av honom själv tidigare delvis upplöjt — område till sina lärdomsdomäner. »Skattestrafflagen» (Norstedt 1955. 224 s. Inb. kr. 19,00; anmäld i SvJT 1956 s. 33). — Samme författare har utgivit ett supplement (Institutet för utländsk rätt 1955. 212 s. Kr. 20,00) till sitt 1950 utgivna verk »Svenska dubbelbeskattningsavtal i vad de avser skatt å inkomst och förmögenhet». I detta tillägg redovisas bl. a. de viktiga avtalen med Canada, Belgien och Österrike.

 

Th. H.

 

Festschrift für Ernst Rabel. Bd I—II. Tubingen 1954. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). 683 + 333 s. (utom register).

    Denna festskrift för den frejdade vetenskapsmannen — som sedermera (d. 7 sept. 1955) avlidit; jfr nedan s. 127 — innehåller ett stort antal bidrag av kända professorer och andra forskare i olika länder, avseende de mest skilda ämnen inom komparativ rätt och internationell pritvaträtt (första delen) samt antik rättshistoria och allmän rättslära (andra delen). En artikel om Rabel som rättshistoriker och en förteckning över Rabels talrika skrifter ingå i festskriften. Av de komparativa bidragen må särskilt nämnas: Den engelska rättens anpassning genom judikaturen i Förenta staterna (WENGLER), Konstlad befruktning (DÖLLE), Några betraktelser över considerationsläran (KESSLER). Och bland avhandlingarna rörande internationell privaträtt kan framhållas den amerikanske professorn H. E. YNTEMAS skildring av de historiska grundvalarna för denna rättsdisciplin. En lärd utredning med titeln »Zur Grundlegung einer allgemeinen Auslegungslehre» har till författare Romprofessorn EMILIO BETTI.

 

Hj. Kgn

 

ENNECCERUSKIPPWOLFF. Lehrbuch des bürgerlichen Rechts. Bd I:2. Allgemeiner Teil. 2 Halbbd. 14 Aufl. bearb. v. HANS CARL. NIPPERDEY(s. 569—1051). — Bd. V. Erbrecht, bearb. v. HELMUT COING (s. 532 s. — Tübingen 1955. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).

    Framställningen i det av NIPPERDEY bearbetade partiet av handboken avser de mest centrala frågorna inom civilrättens allmänna del (läran om rättshandlingar, utomobligatoriska skadegörelser m. m.). I mycket stor utsträckning är arbetet av betydande intresse för svensk rätt, särskilt med tanke på den tyska rättens starka inflytande på svensk juridisk doktrin och rättstilllämpning.

 

Hj. Kgn