Ärvdabalksförslaget. På grundval av ärvdabalkssakkunnigas år 1954 avgivna betänkande med förslag till ärvdabalk (se SvJT 1954 s. 278 f) har inom justitiedepartementet upprättats förslag till ärvdabalk m. m. Sedan departementsförslaget d. 12 maj 1955 remitterats till lagrådet, har lagrådet d. 2 dec. 1955 avgivit utlåtande över förslaget. Enligt departementsförslaget skola utomäktenskapliga barn i arvsrättsligt hänseende vara helt likställda med barn i äktenskap. I denna del avstyrker lagrådet förslaget och förordar att ändring icke för närvarande göres i vad nu gäller. Även de föreslagna ändringarna i 3 kap. 2 och 3 §§ föräldrabalken rörande fastställandet av faderskap till barn utom äktenskap avstyrkas av lagrådet. Enligt departementsförslaget tillägges exceptio plurium en vidsträcktare verkan än enligt gällande lag. Om modern haft samlag ej blott med den av henne instämde mannen utan även med annan och det ej beträffande någondera är osanno-

 

9—563004. Svensk Juristtidning 1956

130 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETETlikt att han är fader, skall enligt departementsförslaget den för vars faderskap övervägande skäl tala anses som fader.
    Ehuru ett sammanförande av nu gällande lagar om arv, testamente, arvsavtal samt boutredning och arvskifte till en enhet, en ärvdabalk, enligt lagrådets uppfattning bör komma till stånd oberoende av hur utomäktenskapliga barns arvsrätt gestaltas, torde dock lagrådets ställningstagande till frågorna om utomäktenskapliga barns arvsrätt och faderskapsreglerna medföra, att något ärvdabalksförslag i vart fall icke förelägges 1956 års riksdag.
    En närmare redogörelses för departementsförslaget och lagrådets utlåtande avses skola inflyta i ett senare häfte av SvJT.

 

S. R.