Justiticombudsmansinstitutionen. De år 1954 tillkallade sakkunniga för utredning angående JO-institutionen och därmed sammanhängande spörsmål (se SvJT 1954 s. 416, 495) avlämnade d. 14 dec. 1955 betänkande i ämnet (SOU 1955:50).
    I betänkandet föreslås att riksdagens ombudsmän skola ha tillsyn över all verksamhet som utövas under ämbetsansvar. Gränsen mellan JO:s och MO:s ämbettsområden blir i princip oförändrad. En ny, gemensam instruktion för riksdagens ombudsmän föreslås, vari viss skyldighet stadgas för ombudsmännen bl. a. att till behörig åklagare vidarebefordra anmälningar om brott, som tjänstemän förövat utom tjänsten, samt att biträda klagande med utredning om skadeståndsanspråk på grund av ämbetsbrott, för vilket straff förfallit. I betänkandet framhålles att JO bör ägna ökad uppmärksamhet åt förvaltningen och det föreslås att JO skall erhålla viss utökning av personalen å ämbetets expedition. Den i betänkandet föreslagna utvidgningen av ombudsmännens verksamhetsområden kräver vissa ändringar i regeringsformen.


B. Hq.

 

Ur Svensk författningsamling 1955

458. KK 17 juni 1955 om ändring av kung. d. 7 dcc. 1951 (nr 744) ang.
    väg
märken m. m.

459. KK 30 juni 1955 om ändring i kung. d. 5 nov. 1954 (nr 636) med
    sär
skilda föreskrifter ang. den militära vägtrafiken m. m. (militär vägtrafikkungörelse).
462. KK 17 juni 1955 om upphävande av viss promotorialrätt. 
464. KK s. d. ang. Sveriges författarfond.
469. Lag s. d. ang. omreglering av vissa ersättningar enligt lagen d. 17 juni
    1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete m. m.
479. KK 30 juni 1955 med tillämpningsföreskrifter till förordningen d. 11 juni
    1937 (nr 339) om mödrahjälp.487. KK s. d. om ändring i
    mantalsskrivningskungörelsen d. 25 aug. 1947 (nr 
654).

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET 133497. KK 27 juli 1955 ang. viss ändring i kung. d. 22 maj 1953 (nr 319) med
    bestämmelser i fråga om skydd för vissa främmande patent, mönster och
    varumärken.
512. KK 17 juni 1955 ang. skyldighet för domstolar m. fl. att meddela vissa
    uppgifter till kontrollstyrelsen.
513. KK s. d. om särskilt straffregister rörande fylleri och vissa andra brott.
514. KK s. d. om skyldighet att inhämta utdrag av de hos generaltullstyrelsen
    och kontrollstyrelsen förda straffregistren.
528. KK 25 aug. 1955 med vissa tillämpningsföreskrifter till lagen om
    nykter
hetsvård.
530. KK s. d. om ändrad lydelse av 80 § 3 mom. vägtrafikkungörelsen d. 7 dec.
   
1951 (nr 743).
545. KK 12 sept. 1955 om ändrad lydelse av 20 § instruktionen d. 24 april 1936
    (nr 154) för landsfogdarna. 
563. KK 22 sept. 1955 rörande tillämpningen av vissa europeiska avtal om social
    trygghet m. m.

571. KK 21 okt. 1955 om ändrad lydelse av 20 § förundersökningskungörelsen
    d. 19 dec. 1947 (nr 948).
603. KK 11 nov. 1955 ang. ändring i kungörelsen d. 10 juli 1947 (nr 679) om
    tingsordningar m. m.
629—638. KK 2 dec. 1955 ang. ikraftträdande av lagen d. 12 maj 1955 (nr 227)
    om inskrivning av rätt till luftfartyg, m. m. jämte därtill hörande
författningar.
672. KK 16 dec. 1955 om ändrad lydelse av 2 och 6 §§ stadgan d. 29 juni 1950 
    (nr 401) ang. statsdepartementen.
673. K. M:ts instruktion 16 dec. 1955 för sjöfartsverket.
692. KF s. d. om ändring i stadgan d. 20 aug. 1952 (nr 618) för Nordiskarådet.
697. K. M:ts cirkulär 9 dec. 1955 med anvisningar beträffande regleringen
    av
statstjänstemän m. fl. tillkommande sjuklöne- och sjukvårdsförmånerm. m.
711. Lag 30 dec. 1955 ang. ändrad lydelse av 2 § lagen d. 1 dec. 1950 (nr 599) om
    ersättning för mistad fiskerätt m. m.

 

 

S. R.