Ernst Rabel †
    Redaktionen har anmodat mig att skriva några rader om den nyss avlidne professor Ernst Rabel. Här kan endast bli fråga om det intryck jag fick av denna märkliga man under vårt samarbete i den internationella lagstiftningen, särskilt i arbetet på en internationell konvention rörande köpeavtalet.
    Han var en stridbar man och uppfattningarna om hans mångskiftande verksamhet bröto sig måhända men ingen kan bestrida att han var en man av verkligt stora mått, som utövade ett betydande inflytande.
    Som kollega i ett internationellt arbete hade han utpräglade både förtjänster och fel. Till de förra hörde en djup förtrogenhet med den teoretiska och rättskomparativa sidan av arbetet och en grundlighet som icke lämnade något problem oprövat. Men hans långa läraretjänst medförde en viss tendens att i det gemensamma arbetet hålla föreläsningar som ibland kunde verka en smula onödiga. Det föreföll ibland somom han tyckte sig alltjämt stå på katedern och tala till sina lärjungar.
    Med detta vill jag dock ingalunda säga att han negligerade sina kollegers åsikter. Tvärtom tog han med intresse del av de ingående pro-

 

134 NORDISKT OCH INTERNATIONELLTmemorior som utarbetades under arbetets gång. Detta synes bäst av hans bok Das Recht des Warenkaufs, som i viss utsträckning är baserad just på samarbetet inom köplagskommittén.
    Det framgår också av den ståndaktighet varmed han ett par årtionden efter det köplagsarbetet avslutats försvarade även ståndpunkter som han under kommittéarbetet bekämpat men ifråga om vilka han då givit vika.
    En outtröttlig arbetsförmåga och ett brinnande intresse gjorde honom till en ovärderlig arbetskamrat.

 

Algot Bagge
 

 

    ERNST RABEL föddes d. 28 jan. 1874 i Wien; när han d. 7 sept. 1955 avled i Zürich, hade han således fyllt 81 år men var alltjämt med outtröttlig kraft vetenskapligt verksam.
    Rabel genomgick en lång akademisk bana; det ena universitetet efter det andra gav honom professur: 1902 Leipzig, 1906 Basel, 1910 Kiel, 1911 Göttingen, 1916 München och 1926 Berlin. Fastän han av varje tysk jurist ansågs vara en av landets främste lärare på civilrättens och den internationella privaträttens område samt Tysklands ojämförligt störste forskare inom den historiska och dogmatiska rättsjämförande vetenskapen blev även han under nazisttiden nödsakad att emigrera. 1940 blev han prof. vid Michigan University Ann Arbor. Efter nazismens sammanbrott var han omväxlande verksam i Europa och USA.
    Rabel var 1925—1927 domare i den permanenta Haag-domstolen och han representerade Tyskland i många internationella kommissioner och skiljedomstolar. Från 1926 till 1937 var han chef för Kaiser-Wilhelm-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht i Berlin (numera Max-PlanckInstitut i Tübingen). Den av honom stiftade Zeitschrift für ausländisches undinternationales Privatrecht kallas och citeras allmänt såsom Rabels Zeitschrift; den utkommer nu i sin tjugonde årgång.
    Rabel var mycket produktiv såsom vetenskaplig författare. Hans två största verk äro Das Recht des Warenkaufs (1936) och The Conflict of Law, a comparative Study (tre volymer 1945—1949).
    Vid Rabels 80-årsdag (1954) utgavs av prominenta europeiska och amerikanska jurister en honom tillägnad festskrift i två band (jfr ovan s. 114).