Nionde nordiska kriminalvårdskonferensen har hållits d. 12—14 okt. 1955 i Riksdagshuset i Stockholm. Överläggningsämnen var frågor om behandlingen av unga lagöverträdare och om eftervården efter frigivning från frihetsberövande åtgärd. Till grund för överläggningarna förelåg från de deltagande länderna utsända arbetspapper: promemorior, lagtexter och överläggningsprogram.
    I konferensen deltog från Danmark departementschef V. Boas, fængselsdirektør H. Tetens, vicedirektør A. Hye-Knudsen och kontorchef K. Kjøgx, från Finland överdirektören V. Soine och fångvårds inspektören byråchefen B. Hanhinen från Norge straffelovrådets formann sorenskriver O. F. Harbek, riksadvokaten A. Aulie, professor J. Andenæs, byråsjefen O. A. Herud och direktøren B. Hov samt från Sverige justitieministern statsrådet Herman Zetterberg, ordf. i strafflagberedningen f. d. presidenten K. Schlyter, Lunds universitets rektor prof. R. Bergendal, lagbyråchefen P. Bergsten, psykologen fil. lic. D. Blomberg, byråchefen T. Eriksson, direktören S. Ersman, överdirektören H. Göransson, riksåklagaren M. Heuman, hovrättsassessorerna C. Holmberg

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 135och B. Hult, statssekreteraren B. Kjellin, jur. kand. S. Larsson, skyddskonsulenten B. Nyblom, prof. I. Strahl och direktören G. Thurén. Konferensens sekreterare var kanslisekreteraren O. Hellberg.
    Sedan konferensen öppnats av justitieministern, ägnades första konferensdagen åt ett studium av ungdomsanstalten Roxtuna vid Linköping. D. 13 okt. på f. m. behandlades spörsmål i anslutning till besöket på Roxtuna. D. 13 på e. m. samt d. 14 okt. hölls överläggningar om eftervården. De frågor som programenligt behandlades med utgångspunkt från strafflagberedningens stencilerade betänkande »Eftervård» var: 1. Utbyggnad av kuratorsinstitutionen; 2. Arbetspremier och frigivningskassa; 3. Klädesutrustning m. m.; 4. Inackorderingshem; 5. De frigivna och arbetsförmedlingsorganen samt 6. Statens och kommunernas anställningspolitik i fråga om kriminalvårdens klientel, vartill lades en sjunde punkt om föreskrifter för villkorligt frigivna.
    Från den finska delegationen framfördes inbjudan till nästa nordiska kriminalvårdskonferens, som avses skola hållas i Helsingfors under 1956.
 

O. H-g