De kungl. kommittéerna. Enligt berättelsen till 1956 års riksdag om vad i rikets styrelse sig tilldragit ha följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet avslutat sin verksamhet under 1955, nämligen 1945 års lufträttssakkunniga (SOU 1955:42; jfr ovan s. 131), utredningen

 

NOTISER 137rörande vissa ändringar i vattenlagen, hyresregleringskommittén (SOU 1955: 35), utredningen av frågan om en omarbetning av jordfästningslagen (SOU 1955:36), fångvårdens organisationskommitté (SOU 1955:40; jfr ovan s. 131), utredningen om anonymitetsskydd (stenc, betänkande avlämnat d. 31 maj 1955; jfr SvJT 1955 s. 438), och utredningen ang. justitieombudsmannainstitutionen (SOU 1955:50; jfr ovan s. 132).
    Beträffande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet som fortsatte sin verksamhet vid 1956 års ingång inhämtas bl. a. följande:
    Besvärssakkunnniga (ordf. prof. em. N. Herlitz) ha d. 26 mars 1955 avgivit ett principbetänkande ang. besvärsinstitutet och därmed sammanhängande ämnen (»Administrativt rättsskydd» SOU 1955:19; jfr SvJT 1955 s. 618).
    1951 års rättegångskommitté (ordf. presidenten J. Laurin) har avlämnat promemorior d. 10 dec. 1954 ang. rätt för medborgare i annat nordiskt land att vara rättegångsombud i Sverige (stenc.), d. 11 mars 1955 ang. skyldighet för styresman vid fångvårdsanstalt m. fl. att i fall då häktad person efter häktningen börjat undergå honom tidigare ådömt frihetsstraff därom underrätta häktningsdomstolen, d. 4 april 1955 ang. vidlyftiga rättegångar m. m. (SOU 1955:10; jfr SvJT 1955 s. 345), d. 28 okt. 1955 ang. möjlighet för domaraspiranter m. fl. att i utbildningssyfte tjänstgöra som biträde åt advokat (stenc.) samt d. 16 nov. 1955 med förslag till vissa ändringar i konkurslagen m. m. (stenc.).
    1955 års valutredning (kanslidir. S. Waller) har d. 12 dec. 1955 avlämnat ett delbetänkande med förslag rörande underlättande av deltagande i allmänna val (stenc.).
    Följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet beräknas slutföra sina uppdrag under år 1956, nämligen strafflagberedningen (ordf. f. d. presidenten Karl Schlyter), auktorrättskommittén (ordf. riksmarskalken Ekeberg), 1948 års folkrättsbrottssakkunniga (ordf. prof. em. F. Wetter) varumärkes- och firmautredningen (ordf. prof. em. G. Eberstein) i vad avser förslag till ny varumärkeslag, fideikommissutredningen (ordf. borgmästaren B. Widegren), utredningen av frågan om möjligheterna att förenkla aktiebolagslagen (prop. H. Nial), byggnadsminnesutredningen (ordf. f. d. landshövdingen G. Andersson), djurskyddsutredningen (f. d. justitierådet E. Geijer) såvitt angår bestämmelser rörande förevisning av djur, utredningen ang. myrslogar m. m. (f. d. generaldirektören H. Malmberg) såvitt angår frågan om indragning av ströängar å kronomark ovan odlingsgränsen inom Norrbottens län m. m., utredningen rörande strafftidsberäkning och sammanläggning av straff (prof. I. Agge), 1955 års domarutredning (ordf. lagmannen Y. Kristensson; jfr SvJT 1955 s. 275), utredningen om skyddsföreningarna (direktören E. Wahlberg), utredningen ang. upplysningsverksamhet vid folkomröstningar (direktören C. G. Malmström), utredningen ang. processtiden i brottmål (byrådirektören G. Groth; jfr SvJT 1955 s. 440) och valutredningen.
    Fortsatt utredningsarbete under hela år 1956 förutses av ärvdabalkssakkunniga (ordf. riksmarskalken Ekeberg), besvärssakkunniga, rättegångskommittén, utredningen ang. översyn av bestämmelserna rörande preskription av fordran (presidenten M. Wijnbladh), bilskadeutredningen (ordf. prof. I. Strahl), kommittén ang. det allmännas skadeståndsansvar (ordf. justitierådet G. Walin), 1954 års fastighetsbildningskommitté (ordf. t. f. generaldirektören B. Fallenius), utredningen om administrativa frihetsberövanden (ordf. häradshövdingen E. Alexanderson), fångvårdsbyggnadsutredningen (ordf.

 

138 NOTISERlandshövdingen Th. Bergquist), författningsutredningen (ordf. f. d. landshövdingen R. Sandler), utredningen ang. kompctensfördelningen mellan K. M:t i statsrådet och regcringsrätten (f. d. justitierådet S. Ekberg), markvärdeutredningen (ordf. häradshövdingen E. Anderberg), stadsdomstolsutredningen (ordf. landshövdingen Bergquist; jfr SvJT 1955 s. 277), utredningen ang. pensionsstiftelsernas civilrättsliga ställning (ordf. justitierådet S. Edling), sakkunniga för översyn av fångvårdsstyrelsens organisation och arbetsförhållanden (ordf. prof. G. Heckscher), utredningen om försäkringsgivares regressrätt (justitierådet Walin) samt utredningen för förberedande undersökning för reformering av specialstraffrätten (docenten H. Thornstedt).
    I fråga om kommittéer och sakkunniga inom andra departement än justitiedepartementet inhämtas bl. a. följande ur riksdagsberättelsen.
    Socialdepartementet. Utredningsarbetet har slutförts av 1949 års arbetskraftsutredning (SOU 1955:34), 1951 års utredning om arbetslöshetsförsäkringen (SOU 1955:27), 1952 års åldringsvårdsutredning (SOU 1956:1) och arbetarskyddsutredningen (SOU 1955:41). Arbetstidsutredningen (ordf. häradshövdingen O. Hesselgren), allmänna statsbidragsutredningen (ordf. underståthållaren M. Wahlbäck), barnavårdskommittén (ordf. generaldirektören E. Bexelius) och socialförsäkringsutredningen (ordf. statssekreteraren P. Eckerberg) beräknas slutföra sina uppdrag under år 1956. Barnavårdskommitténs utredning rörande vissa anstalter för tillfällig förvaring av för brott misstänkt ungdom har slutförts (SOU 1955: 37).
    Kommunikationsdepartementet. Kommittén för nordiska trafiknykterhetsförhandlingar har d. 23 febr. 1955 avgivit betänkande (stenc.; jfr SvJT 1955 s. 344). 1951 års byggnadsutredning (ordf. förbundsdirektören S. Larsson) och 1953 års trafiksäkerhetsutredning (landshövdingen E. Mossberg) beräknas slutföra sina uppdrag under år 1956.
    Finansdepartementet. Utredningsarbetet har slutförts av 1951 års penningvärdeundersökning (SOU 1955:13 »Utlandstransaktionerna och den svenska ekonomin» samt 1955:25 »Finanspolitikens ekonomiska teori»), utredningen om reglering av riksbankens sedelutgivningsrätt på längre sikt (SOU 1955:43), 1952 års kontrollstämpelutredning (stenc. betänkande avgivet d. 8 febr. 1955), 1955 års taxeringssakkunniga (SOU 1955:51), 1955 års statsskatterevision (SOU 1955:48) och utredningen rörande de tekniska möjligheterna för en av konjunkturväxlingarna betingad rörlig företagsbeskattning (stenc. betänkande avgivet i nov. 1955). 1952 års kommitté för indirekta skatter (ordf. ombudsmannen S. Henriksson), 1953 års skatteflyktskommitté (ordf. f. d. regeringsrådet S. Strömberg), 1954 års nöjesskatteutredning (ordf. ombudsmannen E. Kärrlander) samt utredningen om fullföljdsrätt i taxeringsmål (ordf. regeringsrådet F. Lundevall) beräknas slutföra sina uppdrag under år 1956.
    Ecklesiastikdepartementet. 1951 års kyrkomöteskommitté har slutfört sitt uppdrag (SOU 1955:47; jfr ovan s. 130). 1950 års prästvalskommitté (ordf. överdirektören H. Göransson) och biskopsvalskommittén (ordf. universitetskanslern A. Thomson) beräknas slutföra sina uppdrag under år 1956.
    Jordbruksdepartementet. 1950 års jordbrukskasseutredning har slutfört sitt uppdrag (SOU 1955:1). 1951 års jordbruksrationaliseringsutredning (ordf. t. f. generaldirektören Fallenius) och vattenvårdskommittén (ordf. vattenrättsdomaren G. Schirén) beräknas slutföra sina uppdrag under år 1956.

 

NOTISER 139Handelsdepartementet. Utredningsarbetet har slutförts av utredningen för utarbetande av slutligt förslag till allmän pensionsförsäkring (SOU 1955:32), varudistributionsutredningen (SOU 1955:16) och 1954 års priskontrollutredning (SOU 1955:45). Näringsrättsutredningen (kommerserådet S. Matz) beräknas bli avslutad under år 1956.
    Inrikesdepartementet. Polisarrestutredningen har slutfört sitt uppdrag (SOU 1955:54). Utredningen rörande polisens tystnadsplikt m. m. (överståthållaren J. Hagander) har avgivit betänkande med förslag ang. sekretessen vid förundersökning i brottmål (SOU 1955: 17; jfr SvJT 1955 s. 438). Kvacksalveriutredningen (ordf. regeringsrådet S. Björkholm), sakkunniga för översyn av kommunallagstiftningen för Stockholm (ordf. universitetskanslern Thomson) och utredningen av vissa rättssäkerhetsfrågor inom sinnessjukvården (f. d. lagmannen A. Bexelius) beräknas slutföra sina uppdrag under år 1956.

S. R.