MO:s ämbetsberättelse. MO har enligt sin till 1956 års riksdag avgivna ämbetsberättelse under 1955 gjort framställningar till K. M:t bl. a. ang. författningsändringar till förhindrande av att inskrivningsskyldig värnpliktig undandrager sig blivande tjänstgöringsskyldighet genom vägran att medverka vid läkarundersökning för prövning av hans krigsduglighet, om ändrade bestämmelser rörande värnpliktigas fullgörande av s. k. eftertjänst, om behov av förstärkning inom vissa polisdistrikt av den personal som har att ombesörja utredning i militära mål samt om ändrade bestämmelser beträffande förutsättningarna för att befattningshavare vid krigsmakten skall för brottsligt förfarande kunna avstängas från tjänstgöring. Vad MO i sistnämnda ärende föreslagit har vunnit beaktande genom en ändring d. 4 nov. 1955 i tjänstgöringsreglementet för krigsmakten. I viss överensstämmelse med bestämmelserna i lagen d. 20 maj 1955 om avstängning av domare och 26 § allmänna verkstadgan har nämligen i mom. 432 i reglementet föreskrivits, att om åtgärd vidtages för att anställa åtal mot någon för brott som kan antagas medföra frihetsstraff, avsättning eller suspension, vederbörande chef må, om det med hänsyn till tjänsten anses påkallat, avstänga honom från tjänstgöring, dock icke längre än till dess lagakraftägande dom föreligger. Innan beslut om avstängning meddelas skall auditörens yttrande inhämtas.
    Redogörelsen för åtal och andra ärenden avser bl. a. fråga om förutsättningarna för tillämpning av stadgandet i RB 45:5 första st. om utvidgning av väckt åtal, vissa spörsmål rörande domstols befogenhet att i samband med dom i militärt mål förordna att den dömde skall i förvarsarrest avbida att domen vinner laga kraft samt tolkningen av RB 6: 3 p. 8. I sistnämnda ärende uttalar MO att det icke är förenligt med ifrågavarande lagbud att i domstols protokoll upptaga anteckning om att mellan domstolens ordförande och i domstolen tjänstgörande nämnd förelegat enighet beträffande meddelad dom eller — såframt ej nämnden ensam bestämt utgången av målet — hur meningarna inom nämnden fördelat sig.
    Ämbetsberättelsen avslutas med sakregister till ärenden som redovisats i de

åren 1950—1956 avgivna berättelserna.

 

S. R.

    Samhälls- och rättsvetenskapliga ferskningsrådet, som för innevarande budgetår disponerar 360 000 kr. för främjande av samhällsvetenskaplig forskning, 65 000 kr. för främjande av rättsvetenskaplig forskning och 25 000 kr. såsom bidrag till tryckning av rättsvetenskapliga arbeten, skall enligt förslag till årets riksdag få de två senare anslagsposterna höjda med 20 000 resp. 10 000 kr.
 


S. R.