NOTISER 141    Stockholms stads forskningsstipendier. Stockholms stad har för innevarande år, liksom tidigare, ställt ett belopp av 100 000 kr. till förfogande för vetenskapligt forskningsarbete — företrädesvis av samhällsvetenskaplig och allmänt kulturell art — som bedömes vara av särskild betydelse för den kommunala verksamheten inom Stockholms stad.
    Bidragsansökan, som skall vara upprättad i två exemplar enligt särskilt formulär, ingives till Stadskollegiet, Stadshuset, Stockholm, senast d. 29 febr. 1956.

 

    Stiftelsen Staten och Rätten — den år 1953 vid Stockholms högskola bildade stipendiestiftelsen med syfte att »främja vetenskaplig forskning genom att stödja utredandet av det rättsliga förhållandet mellan staten och den enskilde medborgaren, särskilt den enskildes rätt till frihet i andligt, fysiskt och ekonomiskt hänseende» — utdelar för närvarande ett årligt stipendium eller understöd å 1 000 kronor. Ansökan göres hos stiftelsen senast d. 1 mars varje år.

 

    Rikets judiciella indelning. K. M:t har 3 mars 1955 anbefallt Göta hovrätt att föranstalta om utredning rörande omreglering av domsagoindelningen i Kronobergs län. Vid utredningen skulle beaktas de förutsättningar som uppkomme, därest staden Växjö i judiciellt avseende förenas med domsaga. Hovrätten har 3 dec. 1955 inkommit med den begärda utredningen. Ärendet är under behandling i justitiedepartementet. I samband med att häradshövdingen i Mellersta Värends domsaga Jacob Tersmeden 13 jan. 1956 beviljats avsked med utg. av april 1956 har K. M:t samma dag förklarat att med återbesättandet av häradshövdingämbetet i nämnda domsaga skall t. v. anstå.
    Sedan utredning verkställts huruvida staden Lidköping borde i judiciellt avseende förenas med Kinnefjärdings, Kinne och Kållands domsaga, fann K. M:t 1 okt. 1943 vidare åtgärd icke böra vidtagas i ärendet. — Genom beslut 12 maj 1950 anbefallde K. M:t länsstyrelsen i Skaraborgs län att föranstalta om utredning huruvida staden Mariestad borde i judiciellt avseende förenas med Vadsbo domsaga. Länsstyrelsens utredning utmynnade i förslag att staden skulle förenas med nämnda domsaga och att i samband därmed viss omreglering skulle ske betr. domsagoindelningen i länet. Med utgångspunkt från att med Mariestads förläggande under landsrätt skulle på grund av statsfinansiella skäl komma att anstå någon tid hemställde Göta hovrätt att framdeles få avge förnyat utlåtande i ärendet, bl. a. rörande de ändringar i domsagoindelningen som bleve erforderliga, därest staden förlades under landsrätt. K. M:t förklarade 1 nov. 1951 att med vidare åtgärd i fråga om stadens förenande med domsaga skulle t. v. anstå. — Härefter har K. M:t 20 maj 1955 anbefallt Göta hovrätt att föranstalta om utredning rörande omreglering av domsagoindelningen i Skaraborgs län. Därvid skola beaktas de förutsättningar som uppkomma därest Lidköping och Mariestad i judiciellt avseende förenas med domsaga. Utredningen pågår.
    Sedan utredning verkställts huruvida staden Oskarshamn borde i judiciellt avseende förenas med Norra Möre och Stranda domsaga, fann K. M:t 30 okt. 1941 ej anledning meddela förordnande om rådhusrättens i staden upphörande och stadens förenade med domsaga. K. M:t har härefter 20 maj 1955 anbefallt länsstyrelsen i Kalmar län att föranstalta om ny utredning rörande stadens förenande med nämnda domsaga. Utredningen pågår.

ThW