Sten Palmgren avled d. 26 dec. 1955. Han var född i Ekeberga, Kronobergslän, d. 23 sept. 1885 samt avlade studentex. i Lund 1906 och jur. kand. ex. där 1911. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Göta hovrätt drev hanfrån 1916 egen advokatverksamhet i Skellefteå. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1927.

 

    Axel Iwar Albert Haynez avled d. 26 dec. 1955. Han var född i Hinneryd, Kronobergs län, d. 17 dec. 1893 samt avlade studentex. i Hälsingborg 1914 och jur. kand. ex. i Lund 1919. Efter tjänstgöring i riksförsäkringsanstalten, pensionsstyrelsen och försäkringsrådet blev han e. o. försäkringsråd 1936 och försäkringsråd 1945.

 

    Rolf Jonas Didrik Mæchel avled d. 3 jan. 1956. Han var född i Karlstad d. 4 april 1897 samt avlade studentex. där 1915 och jur. kand. ex. i Uppsala 1923. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid rådhusrätterna i Karlstad och Stockholm blev han stadsnotarie i Karlstad 1933 och rådman 1939.

 

    Ny professor. K. M:t har 30 dec. 1955 till professor i civilrätt vid Uppsala universitet fr. o. m. 1 jan.1956 utnämnt docenten vid Stockholms högskola Henrik Hessler.
    Prof. Hessler är född i Sthm 29 sept. 1918. Han blev jur. kand. vid Sthms högskola 1941, disputerade för juris doktorsgrad där 1952 på avhandlingen »Om stiftelser. Studier över stiftelseinstitutet i svensk rätt »samt förordnades samma år till docent vid högskolan. 1953 blev han e. o. docent där och han har vid skilda tillfällen upprätthållit professur i civilrätt vid högskolan. Efter tingstjänstgöring 1942—1944 förordnades han till extra fiskal i Svea hovrätt samt tjänstgjorde 1947—1949 som sekr. i 1947 års insynskommitté (SOU 1949:8). 1953 utsågs han till speciallärare i rättskunskap vid Tekn. högskolan. Förutom doktorsavhandlingen har han publicerat uppsatser och recensioner (se SvJT 1955 s. 72 ff).

 

    Riksdagens lagutskott. Första lagutskottet har till ordf. omvalt borgmästaren Olov Rylander. V. ordf. är liksom föregående år cementgjutaren Emil Ahlkvist. Såsom ledamöter ha, utöver Rylander, invalts tre jurister, nämligen advokaterna Georg Branting och Ingrid Gärde Widemar från I kamm. samt advokaten Birger Gezelius från II kamm. Av suppleanterna äro tre jurister, nämligen från I kamm. aktuarien Erik Englund och häradshövdingen Erik Alexanderson samt från II kamm. häradshövdingen Nils Gustaf Fröding. Sekr. är hovrättsfiskalen Åke Gutafsson och notarie med sekr. göromål hovrättsassessorn Gunnar Ekblad.
    I andra lagutskottet har valts ny ordf. Såsom sådan har utsetts fru Elsa Johansson och till v. ordf. har omvalts hemmansägaren Edvin Jacobsson. I utskottet finnes icke någon jurist invald. Sekr. är hovrättsfiskalen Karl-Gustav Lindelöw och notarie med sekr. göromål hovrättsfiskalen JanErik Elliot.
    Tredje lagutskottet har omvalt sitt presidium. Ordf. är sålunda prof. Hugo Osvald och v. ordf. hemmansägaren Abel Andersson. Bland suppleanterna äro två jurister, nämligen häradshövdingen Erik Alexanderson från I kamm. och prof. Henrik Munktell från II kamm. Sekr. är hovrättsassessorn

144 PERSONALNOTISERGunnar Stridsberg och notarie med sekr. göromål hovrättsassessorn Carl-Gustaf Grotander.