FOLKE LÖWING. I kraftverkens skugga. Ett och annat om kraftutbyggnadsmål. Sthm 1955. LT:s förlag. 68 s. Kr. 2,50.

 

    Den forcerade utbyggnad av vårt lands vattenkrafttillgångar som nu pågår har medfört att ett allt större antal medborgare kommit att indragas som parter i vattenmål utan annan egen skuld än den som ligger i att de råka ha egendom belägen vid de sjöar eller vattendrag som skola exploateras för att förse landet med kraft. Allt fler jurister både vid domstolar och på advokatkontor tagas därvid i anspråk för arbete i vattenrättsskipningens tjänst. Förevarande skrift av vattenrättsdomaren vid Norrbygdens vattendomstol FOLKE LÖWING vänder sig i första hand till de av vattenkraftutbyggnaden berörda sakägarna och ger dem råd och anvisningar angående vad de böra iakttaga för bevakande av sin rätt. Den kan emellertid med fördel läsas även av de jurister, som vilja skaffa sig en orientering i domstolsbehandlingen av kraftverks- och sjöregleringsmål.
    I skriften redogöres — med speciell hänsyn till norrländska förhållanden — för det processuella förfarandet i större ansökningsmål alltifrån den särskilda förberedelsen inför länstyrelsen och till dess beslut eventuellt meddelas om ersättning till skadelidande sakägare av fonderade regleringsavgifter. Särskilt utförligt uppehåller sig förf. vid tillåtlighetsprövningen. Något utanför arbetets ram faller en ingående diskussion rörande tolkningen av 2 kap. 12 § vattenlagen, där förf. hävdar en från gängse uppfattning avvikande mening, som visserligen låter förena sig med lagrummets ordalydelse men knappast med dess sammanhang med föregående §§ i samma kap. Huvudskulden till det ofta påtalade dröjsmålet med vattenmåls avgörande lägger förf. — enligt anm:s uppfattning med rätta — på kraftföretagarnas bristfälliga ansökningshandlingar, vilka nödvändiggöra upprepade utredningsförelägganden.

T. M.

 

Adoption. En vägledning för myndigheter, tjänstemän och förtroendemän, vilka har att syssla med frågor angående adoption, utgiven av direktionen över allmänna barnhuset i samråd med medicinalstyrelsen och socialstyrelsen. Sthm 1955. 96 s. Kr. 2,75.

 

    På grundval av egna erfarenheter har Allmänna Barnhuset genom en redaktionskommitté, bestående av direktionens ordf. generaldirektör KARL J. HÖJER, ledamöterna i direktionen docenten, med. dr BIRGER BROMAN och byråchefen GÖTA ROSÉN samt direktören hos barnhuset RAGNHILD BERGLIND, låtit

 

LITTERATURNOTISER 197utarbeta en vägledning för dem som har att ta befattning med adoptionsärenden. Förutom en kort översikt över föräldrabalkens och vissa andra författningars bestämmelser om adoption innehåller den lilla skriften debatt om sådana praktiska frågor som: Vid vilken tidpunkt bör adoption få äga rum? Vilket hem är lämpligt att adoptera visst barn? Syftet är ej att ge kategoriska svar på frågorna utan blott att antyda vilka synpunkter av skilda slag som bör beaktas och dessa synpunkters inbördes valör. Den slutliga avvägningen måste, framhålles det i förordet, ändå alltid ske efter de aktuella förhållandena i det särskilda fallet. Några synpunkter har särskilt understrukits genom illustrationer, exempelvis: Det är lyckligt för ett barn att få växa upp i ett hem med både far och mor. Man bör i första hand välja ett hem, där hustrun har möjlighet att vara hemma åtminstone sålänge barnet är i småbarnsåldern. Man bör undvika att placera barn av utpräglat sydländsk typ hos blonda och resliga personer.
    Skriften vänder sig icke till föräldrar och adoptivföräldrar utan i första hand till barna- och socialvårdsmän, men även domare och advokater kan ha intresse av den.

N. B.