ROBERT RENBERT WILSON. The International Law Standard in Treaties of the United States. Cambridge, Mass., 1953. Havard University Press. XII + 321 s.

 

    Förenta staternas system av traktater har sedan unionens första tid influerats av en landets strävan efter legalitet i det internationella umgänget. Denna strävan har tagit sig uttryck i flitiga referenser i traktattexterna till internationell rätt. Det är sådana referenser som prof. WILSON (Duke University, North Carolina) undersöker i sitt arbete om vad han kallar »the international law standard» i Förenta staternas traktater. Ibland är det fråga om att modifiera eller specifiera en regel i allmän folkrätt, som parterna förutsätta existera. I en del fall har man velat avtala sig bort från en sådan regel och, eventuellt, sätta en annan i dess ställe. Ofta och kanske vanligen har emellertid en allmän hänvisning gjorts till »international law», varvid de därmed åsyftade reglerna framgå av en undersökning av traktatens ämnesområde. Wilson delar upp sin undersökning i särskilda ämnesgrupper: fredlig lösning av tvister, handel, jurisdiktion, krig och neutralitet. Han lyckas härigenom nå fram till en omfattande skildring av hur Förenta staterna och icke sällan dess motparter i avtalen i en rad avseenden och vid skilda tider uppfattat den allmänna folkrättens regler. I traktatverksamheten skymtar också en medveten strävan att »förbättra» eller i varje fall ändra den allmänna folkrätten.
    Uppgiften har varit svår och mödosam och har väl endast kunnat utföras av en man, som under en lång följd av år verkat som traktatexpert i den amerikanska administrationen. Genom att folkrätten beskådas s. a. s. inifrån likt Jonas syn på valfisken blir skildringen starkt verklighetsbetonad, konstruktiv och realistisk. Liknande bidrag från andra länder skulle otvivelaktigt vara av värde för folkrättsvetenskapen. Av intresse är också Wilsons förslag om ökat bruk av obligatorisk skiljedom för tolkning av traktater. Härtill kunna väl staterna anses mer benägna än till obligatorisk skiljedom i »rättstvister» i allmänhet. I den mån traktaterna såsom de amerikanska innesluta allmänna referenser till internationell rätt skulle ett skiljedomsväsen, som formellt avsåg allenast traktaternas tolkning, reellt kunna komma att ge viktiga bidrag till preciseringen av innehållet i allmän folkrätt.

 

H. E.