Juris doktorspromotion i Helsingfors. Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet anordnade en solcnn doktorspromotion den 14 dec. 1955. Promotionen var den första solenna doktorspromotionen på 115 år. Den föregående solenna promotionen hölls den 17 juli 1840 i samband med universi-

 

206 NORDISKT OCH INTERNATIONELLTtetets 200-årsjubilcum. Den 31 maj 1860 hölls en promotion, som dock icke ikläddes solenna former. Den 14 dec. 1948 erhöllo fyra finländska jurister hedersdoktorsgrad utan solenn promotion. I övrigt ha de som avlagt disputationsprov under årens lopp erhållit sin doktorsgrad en och en utan någon solennitet. Förteckningen över alla dem som före år 1955 erhållit juris doktorsgrad vid Finlands universitet, däri inberäknat även hedersdoktorer, upptar sammanlagt 138 namn.
    Vid den nu anordnade promotionen promoverades till jubeldoktorer republikens president J. K. Paasikivi, senatorn Onni Talas och akademikanslern O. Hj. Granfelt. Till hedersdoktorer promoverades förvaltningsrådet Matti Aura, høiesterettsjustitiarius Paal Berg (absens), friherre Ernst von Born, riksmarskalken Birger Ekeberg, professor Fr. Vinding Kruse, professor ölafur Lårusson (absens), minister Paavo Pajula och senatorn Väinö Tanner. Till juris doktorer efter avlagda prov promoverades juris licentiaterna Hans Saxén, Reino Erma, Aimo Aaltonen, Eino Purhonen, Olli Ikkala och Jorma Vuorio, av vilka Vuorio var primus och Erma innehade andra hedersrummet.
    Promotor var professor Aarne Rekola. Doktorsfrågan framställdes av professor Arvo Sipilö och besvarades av primus. Den lydde: »Vilken inställning har Finlands rättsordning till arbetet?» Jubeldoktorernas hälsning till de unga doktorerna framfördes i ett kraftfullt tal av jubeldoktorn J. K. Paasikivi. Till gästerna talade doktor Erma. Förutom musiknummer innehöll programmet även en festdikt »Justitia», författad av professor Arvo Sipilä. Ett uppskattat inslag i högtidligheten utgjorde jurister, vilka avlagt sin examen för mer än femtio år sedan. Med en konvalj i rockuppslaget intågade de såsom en grupp i den akademiska processionen — äldst bland dem 95-årige referendariesekreteraren Ossian Karsten och 85-årige vice häradshövdingen John Palmgren. Universitetets solennitetssal var fylld till sista plats av en lysande och representativ publik - tyvärr fanns det icke plats till alla som hade velat vara med om den anslående och upplyftade festligheten.
    Efter promotionen hölls en gudstjänst i Storkyrkan med predikan av ärkebiskopen Ilmari Salomies.
    På kvällen samlades man till promotionsmiddag på Fiskartorpet med inemot 400 deltagare. Den akademiska vältaligheten blommade i skiftande former och med många olika föremål. Till hedersdoktorerna från de nordiska grannländerna talade professor Brynolf Honkasalo. Talet besvarades av riksmarskalken Birger Ekeberg. Efter talens långa rad inleddes dansen med enpolonäs av hedersgästerna samt de unga doktorerna och de gamla »jubeljuristerna».
Cermonimästare var signaturen

 

B. P-n