Sommarkurs i Cambridge Universitetet i Cambridge anordnar under tiden 11 juli—4 aug. 1956 en kurs för utländska jurister och juris studerande rörande »English legal methods». Kursen är upplagd efter samma mönster som tidigare sommarkurser (se SvJT 1952 s. 879 och 1954 s. 692). Närmare upplysningar kan erhållas genom SvJT:s red. vilken varmt rekommenderar deltagande i kursen.

S. R.

 

    Akademien för internationell rätt i Haag anordnar under tiden 16 juli —11 aug. 1956 sedvanliga föreläsningar och seminarier över olika ämnen inom folkrätten och den internationella privaträtten. Föreläsningarna hållas på engelska och franska. Kursen är avgiftsfri. Akademien förfogar över ett antal stipendier. Ansökan om tillstånd att deltaga, skall insändas till The Secretariat, Peace Palace, Room 50, Haag. Närmare upplysningar kan erhållas genom Utrikesdepartementets juridiska byrå eller SvJT:s red.
    I 1955 års kurs (jfr SvJT 1955 s. 135) deltog 520 studenter och jurister från tillhopa 51 länder, däribland 4 från Sverige.
    För mera avancerade studier skall enligt preliminära planer ett forskningsinstitut under akademiens ledning träda i verksamhet i augusti 1957.

S. R.

 

    International Law Association håller sin fyrtiosjunde konferens i Dubrovnik, Jugoslavien, under tiden 26 aug—2 sept. 1956 Följande ämnen behandlas: Review of the United Nations Charter, The Uses of the Waters of International Rivers, International Monetary Law, International Company Law, Air Law, Family Relations, Protection of Medieal Services in Time of War och International Insolvency. Anmälan om deltagande i konferensen göres till adv. Claës Palme, Wahrendorffsg. 1, Sthm, hos vilken närmare upplysningar om programmet erhållas. 

S. R.

 

    La Confédération Internationale des Sociétés d Auteurs et Compositeurshar utlyst en tävlan om pris för arbeten inom det auktorrättsliga området. Tävlingen öppnas d. 1 nov. 1955 och avslutas d. 31 okt. 1956. Priset är på Fr. Frcs 200 000:— och utdelas under 1957. Pristävlingen har tillkommit för att uppmuntra studierna på det auktorrättsliga området och pris kan tilldelas varje författare till ett outgivet verk eller ett verk. som publicerats tidigast 3 år före tävlingens avslutande.
    Uppsatser, som insändes för deltagande i tävlingen, skall vara Konfederationen tillhanda senast d. 31 okt. 1956 och kan vad Sverige beträffar vara avfattade på svenska. Uppsatserna insändes i 3 ex. till Konfederationens Generalsekretariat, 11, rue Keppler, Paris XVIe.