210 NOTISER    Lagberedningen har under 1955 fortsatt sitt arbete på en ny jordabalk. Av notisen om verksamheten under 1954 (SvJT 1955 s. 281) framgick bl. a. att beredningen redan nämnda år låtit påbörja sättningen av lagtexten. Före sommaren 1955 förelåg hela lagtexten till själva balken i korrektur. Vissa avsnitt av lagtexten ha sedan överarbetats och kompletterats.
    Jämsides härmed har utarbetandet av motiven fortskridit. Vid 1955 års utgång funnos preliminära motiv till kapitlen om panträtt, rätt till vattenkraft, hävd till fast egendom, företräde i rättsförvärv på grund av inskrivning, godtrosförvärv på grund av inskrivning och registrerad bruksenhet samt vidare till kapitlen i balkens inskrivningsrättsliga del. Dessutom hade upprättats motiv till vissa ändringar i de inledande kapitel som hämtats från 1947 års jordabalksförslag.
    Beredningen har i slutet av verksamhetsåret avgivit remissutlåtande över den inom justitiedepartementet utarbetade promemorian av d. 28 nov. 1955 om besittningsskydd för hyresgäst.
    Numera justitierådet Torkel Nordström har i samband med sitt inträde i högsta domstolen i juli 1955 avgått såsom ledamot i beredningen. Beträffande övriga personalförändringar hänvisas till tidigare införda personalnotiser.

 

P. W.

 

    Svenska samfundet för jämförande rättsforskning bildades vid sammanträde i Stockholm d. 13 dec. 1955 under ordförandeskap av justitierådet Algot Bagge. Samfundet kom till stånd genom en ombildning av den sedan 1951 existerande Svenska nationalkommittén för jämförande rättsvetenskap, som var ansluten till Comité international de droit comparé i Paris (jfrSvJT 1952 s. 879, 1954 s. 688).
    Enligt stadgarnas 1 § har samfundet till ändamål att befrämja kunskapen om utländsk rätt, sprida kännedom utomlands om svensk rätt samt verka för den jämförande rättsforskningens utveckling. Till fullföljande av dessa syften skall enligt stadgarna samverkan ske med andra organisationer och institutioner inom eller utom Sverige med likartade uppgifter. Samfundets styrelse är såsom nationalkommitté medlem av den ovan nämnda, till Unesco knutna Parisorganisationen, numera benämnd Association internationale des sciences juridiques (AISJ).
    Samfundet består av aktiva ledamöter, stödjande ledamöter, korresponderande ledamöter och hedersledamöter. Till aktiva ledamöter utser styrelsen efter anmälan svenska medborgare, vilka äro intresserade av samfundets syften. Till samfundets förste ordförande har valts justitierådet Emil Sandström. I styrelsen ha i övrigt invalts justitierådet Sven Edling, professorerna Nils Herlitz, Seve Ljungman, Åke Malmström (v. ordf., tillika sekr.) och Karl Olivecrona samt lagbyråchefen Sten Rudholm.
    Alla intresserade äro välkomna såsom ledamöter. Anmälan kan ske till sekr. prof. Malmström, adr. Universitetet, Uppsala, eller till annan ledamot av styrelsen. Årsavgiften för aktiv ledamot är 10 kr. Om verksamheten kan ännu endast sägas, att styrelsen undersöker möjligheterna att till ledamöterna som vederlag för årsavgiften distribuera meddelanden eller någon form av publikation.

 

Å. M-m

 

    Svenska föreningen för industriellt rättsskydd sammanträdde under 1955 två gånger. Vid sammanträde d. 13 jan. behandlades frågan om degeneration av varumärken med inledningsanförande av förste byråsekreteraren

 

NOTISER 211Claës Uggla. Vid årsmötet d. 10 maj inledde rådmannen Harry Hector en diskussion om rättegångsförfarandet i patentmål. Tidskriften Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR), som föreningen utger tillsammans med systerföreningarna i Danmark, Finland och Norge samt med stöd av Nordiska bokförläggarrådet och Nordisk union för komponisträttigheter, har 1955 utkommit med sin 24 :e årgång.
    Styrelsen utgöres av prof. Gösta Eberstein, ordf., byråchefen Åke von Zweigbergk, v. ordf., civilingenjören Harry Onn, skattm., överingenjören Gösta Dahl, byråchefen Magne Falk, adv. Nils Köhler, direktören Manne Lindhagen, prof. Seve Ljungman, direktören Bengt Petri och direktören Gustaf Settergren. Sekr. är byrådirektören Frithiof Berglund och bitr. sekr. jur. kand. Sten Tengelin. Föreningen har omkring 300 medlemmar.
    Genom Svenska gruppen av internationella föreningen för industriellt rättsskydd är föreningen ansluten till Internationella föreningen för industriellt rättsskydd (AIPPI). Gruppen har sammanträtt d. 30 jan. och d. 6 dec. 1955. Gruppen var med tre delegater representerad vid det möte som AIPPI :s exekutivkommitté höll i Sirmione d. 30 maj—3 juni.
    Gruppens styrelse utgöres av byråchefen von Zweigbergk, ordf., prof. Eberstein, v. ordf., civiling. Onn, skattm., civilingenjören Ivar Bergenstråhle och övering. Dahl. Sekr. är jur. kand. Tengelin. Gruppen har ett 70-tal medlemmar.