Sjörättsföreningen i Göteborg höll allmänt vårsammanträde d. 27 april 1955. Förutom föreningsangelägenheter förekom föredrag av prof. J. Offerhaus, Amsterdam, om »Carriers liability under uniform Hague Rules law».D. 23 nov. 1955 hölls allmänt höstsammanträde. Arnold W. Knauth, of the New York Bar, höll därvid föredrag om »Tug and tow». Till ledamöter i styrelsen för 1956 omvaldes rådmannen Gösta Wilkens, ordf., dispaschören Kaj Pineus, v. ordf., och skeppsmäklaren John Thornander, kassaförv., med adv. Johan Ramberg och avdelningschefen Sture Tingström som suppl. — Föreningen har 23 stödjande medlemmar. Antalet övriga medlemmar utgör 131.

 

    Svenska föreningen för upphovsmannarätt har under 1955 sammanträtt två gånger. Vid årsmötet d. 22 april, till vilket nordiska auktorrättsdelegerade inbjudits, höll prof. Torben Lund, Aarhus, föredrag över ämnet »Grænsen mellem privat og offentlig brug inden for ophavsretten». D. 15 nov. talade prof. Åke Lögdberg, Lund, över ämnet »Om rätten till filmverk». Föreningens styrelse utgöres av prof. Gösta Eberstein, ordf., envoyén Sture Petrén, v.ordf., prof. Seve Ljungman, sekr., adv. Ulf v. Konow, skattm., regeringsrådetErik Hedfeldt, adv. Axel Hemming-Sjöberg och f. d. hovrättsrådet Bengt Lassen. Föreningen hade vid årsskiftet 64 aktiva och 17 stödjande medlemmar.

 

    Arbetsrättsliga föreningen, som har till ändamål att främja intresset för den svenska arbetsrätten och därmed sammanhängande arbetsmarknadsproblem, höll årsmöte d. 21 okt. 1955 å Arbetsdomstolens sessionsal underordförandeskap av justitierådet Gunnar Dahlman och med deltagande av ett 70-tal medlemmar. Efter årsmötet höll landshövdingen Thorwald Bergquistett föredrag med titeln »Några erfarenheter från förlikningsverksamheten».
    Föreningens styrelse har efter årsmötet följande sammansättning: justitie

 

1 Handelshögskolans i Göteborg skriftserie. Nr 2 1955. — Skrifter utgivna i samverkan med Sjörättsföreningen i Göteborg, 12.

212 NOTISERrådet Dahlman, ordf., prof. Folke Schmidt, v. ordf., direktören C. F. W:son Lindell, sekr., ombudsmannen Lennart Geijer, skattm.., samt direktörerna Jan Carl Almquist och Gunnar Lindström och adv. Arnold Sölvén, ledamöter. Antalet medlemmar i föreningen var vid 1955 års ingång 104 samt vid tiden förårsmötet 169.
    I samband med föreningssaminanträdena har föl jaade föredrag hållits: i jan. av avd. Sölvén, »Kring Saltsjöbaden», i april av landshövdingen Olle Ekblom, »Kollektivavtal för stats- och kommunaltjänstemän» samt i dec. prof. Kristen Andersen, »Arbetsfredsproblem i Norge».