Svenska juristföreningen för rättssäkerhet. Föreningen har för närvarande c:a 175 medlemmar. Styrelsens sammansättning för verksamhetsåret 1955—56 är följande: ordf. prof. Henrik Munktell, Uppsala, v. ordf. häradshövdingen Erik Alexanderson, Lidingö, sekr. sekreteraren Bertil Bolin, Sthm, skattm. direktör Bertil Lidgard, Sthm. Övriga ledamöter äro adv. Ingrid Gärde-Wide mar, prof. Folke Schmidt och stadsfiskalen Lennart Eliasson, samtliga Sthm.
    Föreningen har under år 1955 bl. a. anordnat en diskussion över ämnet Frihetsberövande utan domstolsprövning med prof. Gösta Rylander, prof. Hilding Eek, generaldirektören Ernst Bexelius och docenten Gustaf Petrén som inledare. Vidare har föreningen varit representerad vid en av International Commission of Jurists organiserad internationell juristkonferens i Athen (se SvJT 1955 s. 661).

 

    Kriminalpolitiska sällskapet i Stockholm har under 1955 hållit fyra sammanträden, varvid behandlats följande ämnen: c. 2 febr. »Narkoanalysen och dess användning i svensk rättspsykiatri och straffprocess» (inledare: riksåklagaren Maths Heuman och prof. Gösta Rylander); d. 9 mars »Misconceptions about crime and delinquency» (inledare: prof. Marshall B. Clinard, U. S. A.); d. 26 okt. »Anstaltsrymningarna» (inledare: rektorn vid Långanäs yrkesskola Erik Lindberg) samt d. 15 dec. » Utredningshem för kriminell ungdom» (inledare: generaldirektören Ernst Bexelius).
    Möteskommitterade har under 1955 varit prof. Gösta Bylander, prof. Ivar Strahl och hovrättsassessorn Bengt Hult.

 

    Kriminalpolitiska sällskapet i Göteborg har under 1955 hållit fyra sammanträden, varvid behandlats följande ämnen: d. 28 febr. »Viljefrihet — tillräknelighet — personligt ansvar» (inledare: prof. Ivar Segelberg och lagmannen Einar Holm, Göteborg) ; d. 22 mars »Narkoanalysens användning inom psykiatrien och straffprocessen» (inledare: riksåklagaren Maths Heuman, Sthm, och överläkaren Lars-Ingemar Lundström, Göteborg); d. 27 april »Vittnespsykologi i teori och praktik» (inledare: prof. John Elmgren, Göteborg) samt d. 16 nov. »Biltjuven» (inledare: politiinspektören Lars L'AbéeLund, Oslo).
    Sällskapets anglägenheter handhavas av en möteskommitté, som under 1955 utgjorts av följande personer: docenten Torsten Frey, fångvårdsdirektören Fritz Serenander, lagmannen Orvar Bäcksin och statsåklagaren Gustaf Persson. Mötesförhandlingarna ledas av en för varje sammanträde utsedd ordförande. Sällskapet hade vid 1955 års utgång 83 ledamöter.

 

    Sveriges Domareförbunds styrelse utigöres för närvarande av presidenten Harry Guldberg, ordf., borgmästaren Gösta Strandeli, v. ordf., med häradshövdingen Gunnar Carlesjö som suppl., justitierådet Per Santesson med

 

NOTISER 213presidenten Joel Laurin som suppl. samt hovrättsrådet Gunnar Aquilon, sekr. och kassaförv., med assessorn Bengt Lännergren som suppl., ävensom av ledamöter utsedda av de till förbundet anslutna domarföreningarna. Dessa ha senast utsett följande styrelseledamöter: Föreningen Sveriges hovrättsdomare presidenterna Ivar Wieslander och Knut Elliot med lagmännen Orvar Bäcksin och Yngve Kristensson som suppl., föreningen Sveriges häradshövdingar häradshövdingarna Nils Joachimsson och Frithiof Folkard von Scherling med häradshövdingen Sture Svensson och tingsdomaren Bengt Sandström som suppl., föreningen Sveriges stadsdomare borgmästaren Olof Rylander och rådmannen Erik Ringenson med borgmästaren Sven Lutteman och rådmannen Birger Brandt som suppl. samt revisionssekreterareföreningen revisionssekreteraren Gösta Graffman med hovrättsrådet Åke Lundgren och revisionssekreteraren Arvid Lüzell som suppl.
    Förbundet representerades av presidenten Guldberg vid Den Danske Dommerforenings möte i Köpenhamn d. 14, 15 och 17 okt. 1955.
    Förbundets medlemsantal var vid årsskiftet något över 600.