Revisionssekreterareföreningen har under år 1955 hållit sitt årsmöted. 18 mars samt extra sammanträden d. 22 okt., därvid bland annat diskuterades en från domarutredningens sekreterare översänd promemoria angående tjänstgöringen i justitierevisionen, d. 14 nov., då rev.sekr. Nils Mangård berättade om erfarenheter som jurist i Etiopien, och d. 9 dec. Föreningens styrelse utgjordes under år 1955 av rev.sekr. Gösta Graffman, ordf., Arvid Lüzell, v. ordf., Åke Lundgren, kassaförv., Lennart af Klintberg, sekr., samt t. f.rev. sekr. Liss-Eric Björkman med rev.sekr. Eric Stangenberg och Carl Hamilton som suppl. Antalet medlemmar var vid årets slut 43.

 

    Föreningen Sveriges landsfogdar har hållit årsmöte i Stockholm d. 2—3 dec. 1955. Förutom sedvanliga föreningsangelägenheter upptog föredragningslistan överläggning i ett flertal lagstiftnings- och författningsfrågor med anknytning till polis- och åklagarväsendet. I överläggningarna deltogo, efter inbjudan, bland andra chefen för inrikesdepartementets landsstatsavdelning och kanslichefen i polisväsendets organisationsnämnd.
    Föreningens styrelses består av landsfogdarna Henrik Enhörning, ordf., Curt d'Orchimont, v. ordf., Erik Lindström, sekr., Anders Holmström, kassa förv., samt bitr. landsfogden Bengt Steen; suppl. äro landsfogdarna Alf Eliason och Axel Blomér samt bitr. landsfogden Olle Vangstad. — Medlemsantalet är 35.

 

    Föreningen Sveriges landsfiskaler, som numera omfattar såväl ordinarie landsfiskaler som extra ordinarie och biträdande landsfiskaler, landsfiskal sassistenter samt landsfiskalsaspiranter som antagits i reglerad befordringsgång, avhöll ordinarie årsmöte i Kalmar d. 9 aug. 1955. Till ordf. i styrelsen omvaldes landsfiskalen Lars Wæsterberg, Nacka. Styrelsen består iövrigt av landsfiskalerna F. S. Thorelli, Skellefteå, v. ordf., Henrik Blomberg, Kvänum, och Erik Lindgren, Vadstena, samt bitr. landsfiskalerna Sture Lannefjord, Vellinge, och Arne Lindberg, Sunne, de båda sistnämnda sekreterare. — Antalet medlemmar i föreningen uppgår till 510.

    Föreningen Sveriges polismästare har under år 1955 hållit sitt årsmöte i Hälsingborg d. 20 och 21 maj samt ett extra sammanträde i Stockholm d. 3 mars, varvid olika aktuella spörsmål behandlades. Föreningen utgör en

214 NOTISERsammanslutning av rikets polismästare och polisintendenter. Styrelsen består av polismästaren Erik Ros, ordf., Nils Lüning, v. ordf., Hans Eriksson, kassaförv., och Einar Holmberg samt polisintendenten Åke Hasselrot, sekr., med polismästarna Nils Swensson och Nils Cederholm samt polisintendenten Gustaf Bäckman såsom suppl. Medlemsantalet är 36.