Västra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll ordinarie sammanträde d. 28 mars 1955. Efter då förrättade val har styrelsen följande sammansättning: advokaterna Sven Colleen, ordf., Åke Eckerstein, v. ordf., Göran Linnander, Henry Friberg, Dag Magnusson, Hilding Herrlin, Tore Ljungberg och Curt Blomkvist med Georg Kjällgren såsom suppl.
    Sekr. och kassaförv. har varit adv. Tor Setterberg och klubbmästare adv. Gunnar Brockman. Till avdelningens representanter i samfundets nämnd valdes advokaterna Edvin Gidén, Rolf Lidmar, Einar Ristedt, Tor Setterberg, Folke Andersson och Bo Björck samt till suppl. advokaterna Lars Odert, Nils Jacobsson, Gösta Sjögren, Bo Gillis Heijl, Per Tottie och Arne Jörgensen.
    Vid sammanträdet lämnade adv. Holger Wiklund redogörelse för ett föreliggande förslag till ändring i stadgarna för Sveriges advokatsamfund. Där jämte har under hösten 1955 sammanträde hållits gemensamt med Östfold och Follo krets av den Norske Sakförerforening i Göteborg d. 1 okt. 1955, varvid föredrag och diskussion om norsk och svensk civilprocessrätt förekom. Vidare har hållits extra sammanträde d. 28 okt. 1955 med föredrag av länsrevisor Olof Knape om den nya företagsbeskattningen. Slutligen ha två diskussionsaftnar med inledningsanföranden anordnats, ett på våren och ett på hösten 1955. Avdelningen hade vid 1955 års utgång 177 medlemmar.

 

    Mellersta avdelningen av Sveriges advokatsamfund har haft årsmöte d. 19 mars 1955 i Falun, därvid docenten Lars Welamson höll anförande om »Bokstavstolkning och ändamålssynpunkter i processrättspraxis, reflektioner kring några rättsfall.» Föreningens styrelse har utgjorts av advokaterna Harald Håkansson, Uppsala, ordf., Karl Gezelius, Falun, Harry Gombrii, Västerås,Otto Lange, Kristinehamn, och Magnus Wistrand, Örebro, den sistnämndesekr. Styrelsesuppl. ha varit advokaterna Birger Gezelius, Falun, Per Bondestam, Uppsala, Torsten Malm, Örebro, Nils Tyrén, Karlstad, och Gösta Kalén, Västerås. Revisorer ha varit advokaterna Arvid Berggren och Josef Frenander, Örebro, med advokaterna Fritz Helmer, Karlstad, och Nils Åkesson, Kristinehamn, som suppl. Ledamöter i samfundets nämnd ha varit advokaterna Frenander, Lindh, Gombrii och Werner, med advokaterna Adelsohn,Widell, Kurt Winberg och Gerdén som suppl. — Avdelningens medlemsantalvar vid 1955 års utgång 104.

 

    Bankjuristernas förening har under år 1955 sammanträtt fem gånger, nämligen d. 4 mars, d. 22 april, d. 3 juni, d. 16 sept. och d. 25 nov. Föredrag har hållits av prof. Åke Lögdberg över ämnet »Kan förlagsinteckningsinstitutet förbättras? Något om möjligheterna därtill med särskilt beaktande av frågan om institutets användbarhet vid handelsrörelse». Vidare ha föredrag hållits av docenten Sven Bramsjö om de civilrättsliga räntereglerna, av bankjuristen Pontus Mödigh dels beträffande frågan, i vilka avseenden aktiebolagslagen kan förbättras, dels ock rörande den verkan å banksekretessen, som följer av de nya bestämmelserna i taxeringsförordningen, av bankjuristen Sten Westerberg om intryck från verksamhet hos Lloyds Underwriters i Lon-

216 NOTISERdon och av bankjuristen Jan Löfberg om konsekvenserna av det i Svensk Juristtidning 1955 rf s. 49 refererade rättsfallet rörande lagsökning på grund aven vid anfordran betalbar inteckningsrevers. I anslutning till dessa föredrag ha diskussioner förekommit. Därjämte ha vissa praktiskt-juridiska spörsmål upptagits till dryftande vid sammanträdena.
    Föreningens styrelse utgöres av Erik Burling, ordf., Birger Zotterman, v.ordf., Lars Fogelklou, sekr., Pontus Modigh, referent, och Nils Nordling, klubbmästare. Medlemsantalet är 77.