Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges Iandshypoteksinstitution. Föreningens presidium har under 1955 haft följande sammansättning: ordf. hypoteksdirektören Holger Sandelin, Härnösand, v. ordf. hypoteksdirektören Torsten Stjernberg, Stockholm, sekr.-kassaförv. hypoteksombudsmannen Sture Zacco, Växjö, och revisor hypoteksdirektören Karl-Fredrik Lindell, Göteborg. Föreningens medlemsantal, hedersledamöter inberäknade, uppgår till 21.
    Föreningens tryckta förhandlingar, vars senaste årgång avser 1953—1954, kosta kr. 2,50 per häfte och kunna i mån av tillgång erhållas efter rekvisition hos föreningens sekreterare.

 

    Föreningen yngre jurister vid Svea hovrätt har under 1955 sammanträtt två gånger. D. 29 mars hölls årsmöte, därvid arbetsförhållandena inom hovrätten diskuterades med inledningsanföranden av fiskalerna Per Hylander och Nils Mannerfelt. Vid det sedvanliga julsammanträdet, som ägde rum d. 15 dec., talade docenten Lars Welamson över ämnet »Bokstavstolkning och ändamålssynpunkter' i processrättspraxis (ett kåseri kring några rättsfall)».
    Styrelsen för verksamhetsåret 1955/56 utgöres av assessorn Gunnar Stridsberg, ordf., assessorn Bo Mollstedt, v. ordf., fiskalen Mikael von Koch, sekr., fiskalsaspiranten Karl-Erik Sunnerman, kassaförv., samt fiskalen Per Ihrfelt med assessorerna Arne Thuresson och Bertil Holmquist samt fiskalerna Stig Nordlund, Ingrid Hilding och Ove Rainer som suppl. Antalet medlemmar uppgår till omkring 75.

 

    Föreningen yngre jurister under Göta hovrätt har under år 1955 sammanträtt tre gånger. Vid ett tillsammans mec Jönköpings juridiska förening d. 1 april hållet sammanträde höll prof. Karl Olivecrona föredrag över ämnet »Bevissskyldighet och fri bevisprövning». Såsom styrelse har under året fungerat assessorn Bengt Wieslander, ordf., adj. led. Gunnar Ekblad, v. ordf., fiskalen Sven Bergman, sekr. och kassaförv., samt fiskalerna Rune Lindgren och Bo Frank med assessorn Bo Swartling och fiskalen Karl Lüning som suppl. Föreningen har omkring 45 medlemmar.

 

    Föreningen yngre jurister i Skåne och Blekinge höll sitt årssammanträde d. 16 dec. 1955. Till föreningens styrelse för verksamhetsåret 1955/56 valdes assessorn Bengt-Erik Åhberg, ordf., adj. led. Åke Åhström, v. ordf., fiskalen Paul-Eric Paulson, sekr. och kassaförv., samt assessorn Sven Braun och fiskalen K.-G. Lindelöw med adj. led. Bertil Malm, tingssekreteraren Gunnar Danielson och fiskalen Örjan Wetterberg som suppl. Vid den efterföljande supén kåserade docenten Håkan Strömberg över »Juridiken hos Martialis». Föreningen har härutöver hållit ett sammanträde d. 17 mars 1955, varvid bl. a. behandlades remisser från juristförbundet. Föreningen har 44 medlemmar.