NOTISER 217    Föreningen yngre jurister vid hovrätten för Västra Sverige har under 1955 sammanträtt tre gånger, varvid föreningsangelägenheter avhandlats. Föreningen har därjämte hållit ett antal traditionella sammankomster. Styrelsen för verksamhetsåret 1955/1956 utgöres av assessorn Sven Sigander, ordf., adj. led. Bengt Hamdahl, v. ordf., fiskalen Erik Borglund, sekr. och kassaförv., samt fiskalerna Jan-Erik Jagander och Carl-Fredrik Bissmarck. Föreningen har omkring 30 medlemmar.

 

    Stockholms rådhusrätts domareförening har sammanträtt till ordinarie årsmöte d. 17 sept. 1955. Föreningen och Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund har haft gemensamt sammanträde d. 16 febr. 1955. D. 3 nov. 1955 anordnade föreningen en subskriberad middag för föreningens medlemmar.
    Såsom styrelse har under året fungerat rådmannen Eric Gauffin, ordf., rådmannen Henning Bruce, v. ordf., rådmannen Harry Hector, assessorerna Fritz Trägårdh och Ingvar Ågren, e. assessorn Maja Britta Oldin samt t. f. assessorn Ella Köhler, sekr. och kassaförvaltare. Suppl. ha varit rådmännen Gösta Widell, Allan Wirgin och Rickard Kettner, assessorerna Wilhelm von Schéele och Åke Asp, t. f. assessorn Gunnar Sterner och domaraspiranten Birgitta Blom. Medlemsantalet har under året uppgått till omkring 125.

 

    Mälarprovinsernas stadsdomarförening. Styrelsen har under 1955 utgjorts av borgmästaren Bertil Hagström, ordf., borgmästaren Olov Rylander, v. ordf., och e. rådmannen Olle Knöös, sekr. och kassaförv., med borgmästaren Henrik Nyman och rådmannen Eric Ljunggren som suppl. Föreningen har ett 40-tal medlemmar.

 

    Juristerna i Södermanlands län har tidigare icke omnämints i denna spalt. Länet saknar nämligen juristförening. Emellertid har juristerna i Eskilstuna sedan många år sammanträffat årligen och 1953 utsträcktes detta att omfatta hela länets jurister och landsfiskaler. Under 1955 avhölls s. k. juristträff i Strängnäs d. 12 juni med omkring 35 deltagare. Till en början företogs en rundvandring i staden med adv. Lars Wickman som ciceron. Vid därefter hållna förhandlingar och sedermera efter intagen middag diskuterades frågor, som ansågs vara av allmänt intresse för de deltagande. Sålunda diskuterades: Gränsdragning mellan grov oaktsamhet och oaktsamhet i deklarationsmål; Gränsdragning mellan oaktsamhet och ringa oaktsamhet i trafikmål; Straffmätning i rattfylleri- och trafikmål; Vilka bör beviljas frirättegång? Därjämte lämnades en redogörelse för länsstyrelsens praxis i frågor om indragning av körkort.

 

    Juristklubben i Linköping. Juristklubbens verksamhetsår utgår med maj månad varje år. Under verksamhetsåret 1954—1955 har hållits följande sammanträden och sammankomster: d. 7 dec. 1954 gemensamt med lokalavdelningen av Sveriges juristförbund, varvid prof. John Elmgren, Göteborg, höll föredrag om »Vittnespsykologi»; d. 8 febr. 1955, varvid adv. Wilh. Brodin höll föredrag över ämnet »Hur skall mammutmålen bemästras»; d. 20 febr. 1955, då utflykt anordnats till ungdomsanstaltten Roxtuna; d. 4 april 1955 då lagbyråchefen Sten Rudholm höll föredrag om förslaget till brottsbalk; årssammanträde d. 24 maj 1955, varvid diskuterades »Brottsligheten och dess bekämpande. Aktuella behandlingsmetoder», med inledningsanförande av borgmästaren Carl Svennegård.

 

218 NOTISER    Under verksamhetsåret 1954—1955 utgjordes styrelsen av adv. Sten-Erik Tesch, ordf., stadsfiskalen Kurt Persson, v. ordf. och sekr., samt länsnotarien Daga Forsberg, klubbmästare. Under innevarande verksamhetsår utgöres styrelsen av borgmästaren Svennegård, stadssekreteraren N.-B. Eckerbom och adv. Sivert Nilsson. — Klubben hade vid årssammanträdet 61 medlemmar.