Jönköpings juridiska förening höll 1955 årsmöte d. 1 april. Efter årsmötet hölls gemensamt sammanträde med Föreningen yngre jurister under Göta hovrätt, därvid prof. Karl Olivecrona höll föredrag över ämnet »Bevisskyldighet och fri bevisprövning». Föreningens årliga bal ägde rum d. 4 nov. å Stora hotellet i Jönköping med omkring 90 deltagare.— Föreningens styrelse har utgjorts av adv. Hans Sundström, ordf., presidenten Joel Laurin, v. ordf., lagmannen Ove Lundin, häradshövdingen E. Ekstedt, landssekreteraren Åke Sylwan, borgmästaren Nils Rappe och hovrättsfiskalen Gunnar Ekblad, sekr., med häradshövdingen Frithiof Folkard von Scherling, landsfogden Bertil Ankar och adv. Per Tham som suppl. Antalet medlemmar uppgår till omkring 140.

 

    Juristföreningen i Kristianstad höll årssammanträde d. 25 nov. 1955, varvid docenten Håkan Strömberg, Lund, höll föredrag över ämnet »Om domstolskontrollen över förvaltningen». Styrelsen består av landshövdingen PerWestling, ordf., häradshövdingen Åke Braunstein, v. ordf., rådmannen Ragnar Grönwall, sekr., häradshövdingen Torsten Myrland, borgmästaren Hans G. Andersson samt advokaterna Agne Wikborn och Tage Troedson. Föreningen har ett femtiotal medlemmar.
 

    Malmö-Lunds juristförening har under 1955 sammanträtt två gånger, nämligen d. 11 mars och d. 1 nov., till vilka sammanträden inbjudits övriga i Skåne verksamma juristsammanslutningar. Vid marssammanträdet hölllandshövdingen Thorwald Bergquist föredrag över ämnet »Förlikningsförfarandet på arbetsmarknaden». Vid novembersammanträdet höll statsrådet Allan Nordenstam föredrag över ämnet »Hur regeringen arbetar». Till styrelseledamöter för år 1956 ha utsetts hovrättspresident Ivar Wieslander, ordf., lagman Gunnar Nilsson, v. ordf., sekr. och sexmästare, adv. Hans-Erik Bachmann, kassaförv, samt prof. Karl Olivecrona, rådman Anders Bruzelius, landssekreterare Sune Wetterlundh och adv. Åke Wettermark. Föreningens medlemsantal utgör 274.

 

    Nordvästra Skånes juristförening. Styrelsen utgöres av borgmästaren L. G. Ohlsson, ordf., häradshövdingen G. A. Eriksson, rådmannen Edvin Richter och adv. Bertil Peyron, den sistnämnde sekreterare. — Föreningen har 59 medlemmar.

 

    Hallands juristförening. har under år 1955 hållit två sammanträden, därvid förutom föreningsärenden förekommit föredrag av prof. Karl Olivecrona om »Bevisskyldighet och fri bevisprövning» (vid gemensamt sammanträde med västra avdelningen av Sveriges juristförbund) och av lagmannen Einar Holm om »Åklagaren inför rätta».
    Styrelsen har utgjorts av häradshövdingen Henning Nitelius, ordf., landssekreteraren Robert Magnusson, v. ordf., adv. Karl Hillgård, borgmästaren Erik Bendz, borgmästaren Axel Lindskog och adv. Valfrid Granqvist med landsfogden N. L. Eklund och assessor Sixten Lundmark som suppleanter. Kassaförvaltare har varit adv. Granqvist samt sekr. och klubbmästare assessorn Lundmark. — Föreningen räknade vid 1955 års utgång 71 medlemmar.