NOTISER 219    Göteborgs juristklubb har under 1955 hållit fyra sammanträden. Därvid ha hållits föredrag, d. 16 febr. av prof. Folke Schmidt över ämnet »Om domaren som lagtolkare», d. 26 okt. av prof. Knut Rodhe över ämnet »Om skadestånd vid kontraktsbrott» samt d. 6 dec. av prof. Karl Olivecrona över ämnet »Bevisskyldighet och bevisbörda». Vid sammanträde d. 9 juni företogs inför en »extra rådhusrätt», sammansatt av advokater i klubben, huvudförhandling i mål mellan två av klubbens medlemmar angående skadestånd för vållande till kroppsskada. Till grund för förhandlingen låg en arrangerad händelse, som utspelats inför tillkallade klubbmedlemmar, vilka voro oförberedda på händelsen och ovetande om den blivande rättegången. Vid förhandlingen hördes några av de vid händelsen närvarande medlemmarna som vittnen. Parterna åtföljdes vid förhandlingen av var sin domare såsom rättegångsombud. — D. 26 mars höll klubben under stor anslutning middag med dans.
    Till styrelse valdes vid sammanträdet d. 6 dec. rådmannen Gösta Wilkens, ordf., adv. Bo Westman, v. ordf., hovrättsfiskalen Erik Borglund, sekr., assessorn F. A. Hammar, kassaförv., rådmannen Sven Lampers, bibliotekarie, och jur. kand. H. G. Mellander, sexmästare. — Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet till 380.

 

    Sjuhäradsbygdens juristförening höll ordinarie årsmöte d. 4 mars 1955. Till styrelse för det kommande verksamhetsåret nyvaldes adv. B. G. Heijl, Borås, ordf., assessorn Bengt Lindeblad, Borås, v. ordf., samt omvaldes adv. Erik Hedlund, kronokamreraren Elis Winnermark och adv. Göran Linnander, samtliga i Borås, till övriga styrelseledamöter. Till styrelsesuppl. omvaldes adv. Simon Haglund och nyvaldes rådmannen Ante Beck-Friis, båda i Borås.
    Vid årsmötet kåserade assessorn Bengt Lindeblad om sina upplevelser i samband med sin resa till Korea. Två ytterligare möten ha hållits, d. 22 april 1955, då häradshövdingen Gösta Källblad, Alingsås, och adv. Linnander inledde en diskussion ang. förhållandet mellan domstol och parter, som hade erhållit titeln »Så vill vi ha det», samt d. 25 nov. 1955, då borgmästaren Olov Rylander, Västerås, höll föredrag över ämnet »Behandlingen av kriminella 15—17-åringar».
    Föreningen har under året haft 43 medlemmar.

 

    Värmlands läns juristförening har under 1955 hållit fyra sammanträden, samtliga i Karlstad. Vid sammanträde d. 19 febr. höll riksdagsmannen Leif Cassel föredrag över ämnet »Förslag till ny jordrationaliseringslag m. m.», till vilket sammanträde medlemmarnas damer voro inbjudna. Efter sammanträdet följde dans. Vid årsmötet d. 4 juni höll hovrättsfiskalen Erling Green föredrag över ämnet »Vissa bevisbördefrågor i rättspraxis». Justitierådet Nils Beckman höll d. 8 okt. föredrag över ämnet »Humanitet och samhällsskydd i åtgärderna för brottslighetens bekämpande» samt prof. Karl Olivecrona föredrag d. 12 nov. 1955 över ämnet »Bevissskyldighet och fri bevisprövning».
    Föreningens styrelse utgöres av häradshövdingen Ivar Hessius, ordf., bankjuristen Birger Zotterman, v. ordf., stadsfiskalen Lennart Palmér, sekr., adv. Otto Lange, skattmästare, och assessorn Gustaf Nordenström, klubbmästare. Föreningen har för närvarande 83 medlemmar.

 

    Örebro läns juristförening hade d. 23 febr. 1955 sitt ordinarie årsmöte. Därvid höll landsantikvarien, fil. dr Bertil Waldén föredrag över ämnet» Bergets lag och landets».

220 NOTISER    Föreningens styrelse utgöres av borgmästaren Gösta Strandell, ordf., adv. Magnus Wistrand, v. ordf., landsfogden Henrik Enhörning, sekr., adv. Åke Lindeberg, kassaförv., landssekr. Erik Werner, häradshövdingen Olof Ekecrantz och stadsdirektören Gösta Johansson. — Föreningen har 75 medlemmar.