Västmanlands juristförening har under år 1955 hållit fyra sammanträden. D. 18 mars talade hovrättsassessorn Carl Holmberg över ämnet »Reformplaner inom det straffrättsliga påföljdssystemet». D. 5 maj höll docenten Kurt Grönfors föredrag över ämnet »Några aktuella problem rörande trafikskadeansvar» och d. 20 okt. talade prof. Nils Herlitz över ämnet »Det administrativa rättsskyddet». Slutligen höll justitierådet Gunnar Bomgren d. 6 dec. föredrag över ämnet »En praktikers syn på lagtolkning».
    Styrelsen har under år 1955 utgjorts av landssekreteraren Ludvig Lorichs, ordf., häradshövdingen Åke Thorell, v. ordf., assessorn Erik Ahnlund, sekr., länsnotarien Carl-Axel Sjöstedt, kassaförv., stadsfiskalen Otto Holm, klubbmästare, samt adv. Frithiof Hydbom och ombudsmannen Åke Lindstedt. Antalet medlemmar i föreningen utgjorde vid årsskiftet 96.

 

    Dalarnas juristförening har under 1955 haft två sammankomster. Vid årsmötet d. 7 maj talade hovrättsfiskalen Gustaf Hjelmér, Uppsala, över ämnet »Den nya expropriationslagstiftningen i rättspraxis», och adv. Michael Hernmarck, Stockholm, om »Saneringsfrågor och expropriation». D. 23 nov. samlades föreningens medlemmar till ett välbesökt samkväm, med den vid hovrättstinget tjänstgörande avdelningen av Svea hovrätt som gäster och med underhållning av författaren Rune Lindström.
    Föreningens styrelse utgöres av adv. Karl Gezelius, ordf., häradshövdingen Nils Falk, v. ordf., adv. Bertil Sylwan, sekr., ombudsmannen Ingvar Hillert, kassaförv., rådmannen Gunnar Hallert, klubbmästare, samt landskamr. Axel Bergström och landsfogden Axel Blomér. — Föreningen har ett femtiotal medlemmar.

 

    Gefleborgs läns juristförening har under år 1955 avhållit ett sammanträde — årssammanträde d. 21 juni. Vid sammanträdet lämnade föreståndaren för rättshjälpsanstalten i Gävle, adv. Wiggo Lund, en orientering om den utomprocessuella rättshjälpsverksamheten.
    Styrelsen består av biträdande taxeringsintendenten Bo Kellgren, Gävle, ordf., landstingsdirektörsassistenten Bengt Norlén, Gävle, sekr., kassaförv. och klubbmästare, samt rådmannen Sven E. Ståhl, Gävle, adv. Sven Svedin, Gävle, och häradshövdingen Nils Baumgardt, Bollnäs, med länsnotarien Henrik Källström och adv. Tryggve Ahlgren, Gävle, som suppl.— Föreningen har 44 medlemmar.

 

    Västernorrlands juristklubb har under 1955 sammanträtt två gånger. Vid årsmötet d. 18 maj i Härnösand talade direktörsassistenten i Handelns arbetsgivareorganisation, jur. kand. Bengt Ljusberg över ämnet »Arbetsrätten». Sekreteraren i strafflagberedningen, hovrättsassessorn Carl Holmberg höll vid sammanträde d. 4 nov. föredrag över ämnet »Aktuella reformplaner inom kriminalpolitiken». Föredraget följdes av diskussion.
    Styrelsen utgöres av hovrättspresidenten Knut Elliot, ordf., häradshövdingen H. F. Km Karlsson, v. ordf., hovrättsassessorn Lars Dixelius, sekr., kassaförv. och klubbmästare, landssekreteraren Sven Johan Nilsson, advokaterna Henrik Lindblom och Ragnar Reimers, häradshövdingen Herbert Beckman samt förste länsassessorn Sune Lundborg. — Klubben har ett 100-tal medlemmar.