NOTISER 221    Östersunds juristklubb har under år 1955 hållit två sammanträden. Vid årssammanträdet d. 18 maj 1955 höll tingsnotarien Ulf Brunfälter, Östersund, föredrag över ämnet »En kortfattad framställning rörande factum superveniens och detta begrepps ställning inom läran om civildomens rättskraft». Vid sammanträde d. 2 dec. 1955 talade överlantmätaren Valfrid Larsson och länsbostadsdirektören F. J. Nordin, båda i Östersund, om »Värdering vid expropriation för bostadsbebyggelse».
    Styrelsen utgöres av landshövdingen Anders Tottie, ordf., häradshövdingen Birger Jacobsson, v. ordf., rådmannen Sverker Lien, sekr., samt advokaterna D. Cappelen-Smith och Gösta Heilborn, suppl. Klubbmästare är adv. Björn Holmer. Klubben har 68 medlemmar.

 

    Västerbottens juristförening har under 1955 haft 5 sammanträden. Vid dessa ha föredrag hållits över olika aktuella ämnen. Föredragen ha i vissa fall åtföljts av diskussion. Bland inbjudna talare är särskilt att nämna prof. Ragnar Bergendal, som d. 3 mars inför föreningens medlemmar och ett flertal andra, särskilt inbjudna personer höll föredrag över ämnet »Ärekränkningsbrotten». Vid ett tillfälle ha föreningsmedlemmarna med damer samlats till middag med dans. Föreningens styrelse utgöres av lagmannen Yngve Kristensson, ordf., vattenrättsdomaren Ivar Ahlström, v. ordf., rådmannen Folke Fredlund, sekr., adv. Hilding Rumar, kassaförv., och länsassessorn Levi Johansson. Föreningen har 74 medlemmar.

 

    Eric Söderlind avled d. 5 jan. 1956. Han var född i Skellefteå landsförs. d. 30 maj 1906 samt avlade studentex. i Uppsala 1924 och jur. kand. ex. där 1930. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Svea hovrätt blev han assessor vid rådhusrätten i Härnösand 1939 och rådman 1943. Han utnämndestill borgmästare i Härnösand 1952.

 

    Hjalmar Viktor Emanuel Hoflund avled d. 15 jan. 1956. Han var född i Knästorp, Malmöhus län, d. 22 sept. 1869 samt avlade mogenhetsex. i Lund 1888 samt hovrättsex. där 1892. Efter anställning på advokatbyrå drev han egen advokatverksamhet i Ystad 1897—1935. Han var led. av Sveriges advokatsamfund 1896—1935.

 

    Erik Waldemar Atterfelt avled d. 16 jan. 1956. Han var född i Göteborg d. 15 juni 1891 samt avlade studentex. där 1912 och jur. kand.ex. i Uppsala 1925. Efter tingstjänstgöring var han anställd på advokatbyrå samt 1930—1942 stadsfogde i Lysekil. Från 1943 drev han egen advokatverksamhet i Göteborg. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1948.

 

    Axel Johan Joseph Hamacher avled d. 17 jan. 1956. Han var född i Stockholm d. 8 april 1890 samt avlade studentex. där 1908 och jur. kand.ex. 1912. Efter tjänstgöring i domsaga började han tjänstgöra i Stockholms rådhusrätt där han blev kriminalassessor 1921 cch civilassessor 1923. Han avgick med pension 1952.

 

    Karl Albert Björkman avled d. 30 jan. 1956. Han var född i Jönköping d. 30 nov. 1867 samt avlade mogenhetsex. där 1885 och hovrättsex. i Lund 1891. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Göta hovrätt kom han till Göteborgs rådhusrätt, där han blev stadsnotarie 1905 och rådman 1912. Han avgick med pension 1937.