222    Justitiedepartementet K. M:t har 20 resp. 2 7 jan. 1956 förordnat jur. kand. Sven Larsson och hovr.rådet i Svea hovrätt Karl Sidenbladh att biträda med utredningsuppdrag inom justitiedep.
    Dep.chefen har 20 jan. 1956 tillkallat just.rådet Sven Romanus, ordf., prof. Nils Antoni, led. av riksdagens I kamm., adv. Ingrid Gärde Widemar och doc. Curt Åmark att såsom sakkunniga utreda frågan om de sjukdoms- ocn abnormtillstånd som böra utgöra äktenskapshinder;
    7 febr. 1956 förordnat v. verkst. dir. Harry Molén till expert i utredningen om försäkringsgivares regressrätt;
    16 febr. 1956 förordnat led. av riksdagens II kamm., lantbrukaren Leif Cassel till led. i 1951 års rättegångskommitté.

 

    Kommunikationsdepartementet. K. M:t har 3 febr. 1956 uppdragit åt ass. i Göta hovrätt Bertil Olsén att t. v. biträda med handläggning av vissa ärenden inom kommunikationsdep.

 

    Finansdepartementet. K. M :t har
    27 jan. 1956 utnämnt exp.chefen i finansdep. Gösta Renlund till gen.dir. och chef för riksräkenskapsverket fr. o. m. 1 febr. 1956;
    s. d. förordnat kanslirådet i finansdep. Ivar Löfqvist till exp.chef i samma dep. fr. o. m. 1 febr. 1956.
    Dep.chefen har 23 jan. 1956 uppdragit åt ass. i hovrätten för Västra Sverige Gudmund Ernulf att såsom expert biträda 1953 års utredning rörandede statliga företagsformerna.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 17 febr. 1956 förordnat ass. i Svea hovrätt Folke Nyquist att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.

 

    Hovrätterna. K. M:t har 10 febr. 1956 utnämnt ass. i hovrätten för Nedre Norrland Åke Åkebring till hovr.råd i samma hovrätt fr. o. m. 1 mars 1956.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har 3 febr. 1956 beviljat här.hövd. i Ovansiljans domsaga Harald Körlof avsked med utg. av juni 1956.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har 10 febr. 1956 beviljat vattenring. Bengt Sterne avsked fr. o. m. 15 juli 1956.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    3 febr. 1956 till ass. vid Sthms rr utnämnt e. ass. vid rrn Nils Örtegren och till e. ass. vid samma rr förordnat t. f. ass. vid rrn Sten Kjellgren;
    10 febr. 1956 utnämnt lagmannen i hovrätten för Övre Norrland Yngve Kristensson till borgmästare i Sthm fr. o. m. 1 april 1956;
    s. d. förordnat rådmännen i Göteborg Harry Lindberg och Tore Eneroth att t. v. t. o. m. 31 dec. 1958 vara förste resp. andre ordf. å Göteborgs rrs femte avd.;
    s. d. utnämnt e. ass. vid Göteborgs rr Sven Filip Åstrand och Per Olof Holmäng till ass. vid samma rr fr. o. m. 1 mars 1956;
    17 febr. 1956 beviljat rådmannen i Sthm Per Torsten Wiesel avsked med utg. av april 1956.

 

    Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har 10 febr. 1956 förordnat landssekr. i Norrbottens län Mårten Stiernström att f:r. o. m. 1 mars t. o. m. 30 juni 1956 uppehålla statsåklagarbefattningen i Göteborg.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter har antagits 27 jan. 1956 Gösta Lundholm, Göteborg, Ulf Kihlstedt och Carl-Gösta Ljungmark, Linköping, Björn Wahlström, Luleå, Göran Thyresson, Skara, Anders Gustafsson, Britta Helander-Hörnlund, Olle Kindblom och C. O. Söderén, Sthm, Gunnar Nordstrand, Värnamo, Per Olof Hillström och Eva Nilsson, Östersund, 2 mars 1956 Per Mellén, Malmö, samt 3 mars 1956 Birger Vallgårda, Luleå, och Gunnar Gottfries, Skurup.

 

    Tornedalens rättshjälpsanstalt. K. M :t har 9 mars 1956 entledigat adv. Erik-Gustav Burman med utg. av mars 1956 från honom meddelat förordnande såsom dir. vid Tornedalens rättshjälpsanstalt.