Das Staatsnotrecht in Belgien, Frankreich, Grossbritannien, Italien, den Niederlanden, der Schweiz und den Vereinigten Staaten, bearbeitet im Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Köln-Berlin 1955. Carl Heymanns Verlag. 268 s. DM 29,00.

 

    »Staatsnotrecht» är en ny tysk term för ett gammalt statsrättsligt begrepp, tidigare talade man i Tyskland mest om »Ausnahmezustand». Detta begrepp torde vara mera omfattande än den svenska motsvarigheten, beredskapstillstånd, som förutsätter att värnpliktiga med hänsyn till rikets försvar eller säkerhet inkallas (1950 års beredskapskungörelse) eller att krigsfara eller av krig föranledda utomordentliga förhållanden föreligger (SL 27:16 andra stycket). Även andra kristidsbetonade svenska lagar såsom 1954 års allmänna

LITTERATURNOTISER 275förfogandelag förutsätter utomordentliga förhållanden som orsakats av krig eller krigsfara.
    I många främmande länder är förutsättningarna för och verkningarna av »Etat d'urgence» (Case of emergency, Stato di pericolo pubblico) andra än när det är fråga om beredskapstillstånd enligt svensk rätt. Konstitutionen kan i viktiga delar träda ur kraft. Statsöverhuvuds eller militärbefälhavares befogenheter kan avsevärt utvidgas och djupt ingripande undantagsstadganden kan få giltighet och detta även om den utomordentliga situationen endast består däri att staten anses allvarligt hotad av inre eller ekonomiska kriser, t. ex. av strejk och lockout, arbetslöshet m. m. Stundom finns stadganden härom i själva konstitutionen såsom i Weimar-författningens art. 48, vilken v. Hindenburg såsom tysk rikspresident före nazismens tid använt under flera år; ibland anses »Staatsnotrecht» vara en oskriven statsrättslig lag.
    I det föreliggande teamarbete, som sammanställts av medarbetare i MaxPlanck-institut för utländsk offentlig rätt och folkrätt (Heidelberg), granskas sju länders skrivna och oskrivna »Staatsnotrecht». Som det var att förvänta är dessa stadganden eller konstruktioner mycket olika. Utredningen är gjord med stor omsorg.

 

G. S.