NOTISER 287    Juridiska föreningen i Lund har år 1955 hållit fem sammanträden. Därvid har föredrag hållits d. 25 febr. av prof. Torgny Segerstedt, Uppsala, över ämnet »Några rättssociologiska spörsmål», d. 29 mars av justitierådet Gunnar Dahlman, Stockholm, över ämnet »Arbetsdomstolens verksamhet» samt d. 7 maj av docenten Hans Thornstedt, Stockholm, över ämnet »Legalitetsprincipen och lagtolkningsmetoderna i straffrätten». Sistnämnda föredrag hölls i samband med föreningens traditionella vårutfärd till studentkårens friluftsgård i Sösdala. Till denna hade inbjudits en representant för Juridisk Diskussionsklub i Köpenhamn. Under vårterminen har föreningen dessutom i samarbete med lokalavd. för Skåne av Sveriges juristförbund som huvudarrangör anordnat två upplysningsaftnar rörande de olika juristbanorna.
    Under höstterminens tvenne sammanträden talade d. 10 okt. prof. P. O. Ekelöf, Uppsala, över ämnet »Identitetsproblemen inom straff- och processrätten» och d. 5 dec. prof. W. E. von Eyben, Köpenhamn, över ämnet »Monopol och andra konkurrensbegränsningar».
    Representanter för föreningen har under året gästat de motsvarande juristföreningarna i Helsingfors (Pykkälä), Köpenhamn och Oslo. Stipendiet ur Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har för året tilldelats fil. kand. Lars Bergquist.
    Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning: ordf. doc. Ulf Persson, v. ordf. tingsnotarie Carl-Axel Petri, litteraturförman fil. kand. Lars Bergquist, sekr. fil. kand. Ove Ekman, skattmästare tingsnotarie Karin Adlercreutz, klubbmästarinna jur. stud. Brita Ekman, musikförman jur. stud. Karl-Olof Wirell och konsulter jur. stud. Erland Aspelin, jur. stud. Margareta Wånge och jur. stud. Per Falk.
    Medlemsantalet har under året varit omkr. 250.

 

    Stockholms högskolas juridiska förening har under år 1955 anordnat följande sammankomster:
    D. 10 mars »Andra statsmakt eller beslutsautomat», paneldiskussion om riksdagens roll i regleringssamhället, med prof. Nils Herlitz, dr Bertil von Friesen, statsrådet Ingvar Lindell och Roland Morell; d. 31 mars besök på UD med föredrag av utrikesrådet Johan Kleen över ämnet »Utrikestjänsten och dess rekrytering»; d. 20 april orientering om juristutbildningsreformcn under rubriken »Bättre jurister»; medverkande: prof. Per Stjernquist och Ivar Agge samt jur. stud. Åke Källström; d. 24 okt. diskuterades filmen »Vänd dem inte ryggen» ur kriminologisk synvinkel; d. 27 okt. »Det nya Stockholm», föredrag av v. stadsjuristen E. G. Westman och stadsbyggnadsingenjören G. Sidenbladh; d. 25 nov. »Polisen, pressen och sekretessen», diskussion om överståthållare Haganders förslag till skärpt sekretess vid förundersökningen i brottmål, med deltagande av bitr. utredningssekr. Lennart Groll, red. Helge Söderlund, chefred. Frans Severin, red. T. F. Winqvist, hovrättsrådet Nils Dillén, adv. Ragnar Gottfarb, stadsfiskalen Lennart Asplund, 1 :e kriminalass. Gunnar Svedmark och red. »Massi» Svensson.
    Fester m. m.: d. 1 april spionjakt efter UD-besöket med avslutning i en källare där det fanns öl, d. 30 april valborgsmässofest på Hasselbacken, d. 8 okt. recentiorsfest på Kårhuset, d. 15 okt. spexrepris, d. 14 nov. konstituerades J 55 och d. 15 dec. Julfest.
    I samband med valborgsmässofirandet gästades föreningen som vanligt av representanter för andra juridiska studentföreningar i Norden. Förening-

 

288 PERSONALNOTISERens bibliotekarie, hr Hedelius, gästade i maj Juristföreningen Codex i Helsingfors i samband med Nylands nations årsfest. Vid den X Nordiska juriststämman i Lund d. 5—15 juni representerades föreningen av hrr Tandberg, Almström, Serner, Westring och Hedelius. Ordföranden och klubbmästaren besökte d. 16—20 nov. på inbjudan av Juristföreningen i Oslo det XI Ordentlige Staldthinget.
    Styrelsen har under år 1955 haft följande sammansättning: Ordf. jur. stud. Gösta Westring, v. ord. jur. stud. Lars Augustinsson, sekr. jur. stud. Margarethe Kvammen, skattmästare Axel Lidbeck, bibliotekarie Göran Hedelius, konsulter tingsnotarie Harald Serner samt jur. stud. Lennart Ramnek.