Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    21 febr. 1956 förordnat gen.dir. Gustav Vahlberg, ordf., led. av riksdagens II kamm., socialinsp. Brita Elmén, byråchefen Torsten Eriksson, hovr.ass. Bengt Hult, byråchefen Olof Melén, sekr., led av riksdagens II kamm., förste kontoristen Sven Mellqvist, skyddskonsulenten Börje Nyblom och förbundsdir. Eric Wahlberg att såsom sakkunniga utreda frågan om effektivare åtgärder inom eftervård och annan kriminalvård i frihet;
    28 febr. 1956 förordnat hovr.ass. Bengt Hjern att såsom expert biträda de sakkunniga i byggnadsminnesutredningen;
    8 mars 1956 tillkallat lagmannen Nils Viklund att såsom sakkunnig verkställa utredning ang. vattendomstolarnas organisation och därmed sammanhängande frågor;
    14 mars 1956 förordnat f. d. byrådir. Sverker Groth, förste byråsekr. Carl-Henrik Ericsson, sekr. Sven E. Larsson och skyddsass. Ragnar Persson att såsom experter biträda 1956 års eftervårdsutredning.

 

    Riksdagens ombudsmän. Riksdagens elektorer ha 15 mars 1956 till justitieombudsman efter rev.sekr. Folke Rudewall för tiden till dess nytt val under år 1960 försiggått valt f. d. lagmannen Alfred Bexelius. Den nye JO, som sedan 1949 varit JO:s ställföreträdare, är född i Sthm 25 sept. 1903 och blev där student 1922 och jur. kand. 1928. Efter tingstjänstgöring blev han t. f. fiskal i Svea hovrätt 1932, assessor i hovrätten för Övre Norrland 1937 och hovrättsråd där 1940. 1945 utnämndes han till rev.sekr. och var under åren 1948—1954 lagman i hovrätten för Nedre Norrland. Från sistnämnda år har han varit ordf. i näringsfrihetsrådet.
    Till ny ställföreträdare för JO har samtidigt valts t. f. lagbyråchefen i just.dep. Ulf Lundvik.
    Till MO resp. dennes ställföreträdare ha omvalts rådmannen Erik Wilhelmsson och t. f. häradshövdingen Hugo Henkow.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    2 mars 1956 förordnat hov.rådet i hovrätten för Nedre Norrland Curt Mellander att t. v. t. o. m. 31 dec. 1957 vara v. ordf. å avd. i hovrätten;
    16 mars 1956 förordnat förste postass. Knut Åke Hessfelt att fr. o. m. 1 april 1956 t. v. uppehålla befattningen såsom byrådirektör i Göta hovrätt;
    23 mars 1956 förordnat hovr.rådet i Göta hovrätt Bo Dag att fr. o. m. 1 april t. o. m. 30 juni 1956 vara v. ordf. å avd. i hovrätten;
    s. d. förordnat adj. led. i Göta hovrätt Stig Löwendahl till ass. i hovrätten fr. o. m. 1 april 1956.

 

    Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har 9 mars 1956 förordnat landsfogdeass. i Göteborgs och Bohus län Folke Gustav-Adolf Wikström till bitr. landsfogde i Västerbottens län fr. o. m. 1 april 1956.

 

Trycklov 21/4 1956