Karnov's Lovsamling. 5. udgave 1955, udgivet af overretssagfører M. Karnov med kommentarer under redaktion av Dr. jur. STEPHAN HURWITZ og Dr. jur. W. E. VON EYBEN. Kbhvn 1955. XX + XII + 2.376 + VIII s. Inb. i 2 band. Dkr. 140,00.

 

    Programenligt har efter sex år en ny utgåva utkommit av denna utomordentliga lagsamling, och de erkännsamma ord som i SvJT ägnats verket senast 1950 s. 437 torde alltjämt äga giltighet. Här skall blott erinras om att arbetet tack vare rikligt förekommande litteratur- och prejudikathänvisningar och orienterande kommentarer utgör en förträfflig kunskapskälla, att nära nog jämställa med en handbok, för den som vill orientera sig inom ett visst område av dansk rätt samt att det vidlyftiga materialet hålles lätt tillgängligt genom en överskådlig innehållsförteckning, ett kronologiskt register och ett omfångsrikt stickordsregister, vilket senare jämte ett aktuellt supplement utges årligen i särskilt häfte. 

S. F.

 

Norges Lover 1682 —195 4. Utgitt av Det Juridiske Fakultet. Oslo 1955. 2 717 s.

    Den norska motsvarigheten till vår lagbok utkommer med några års mellanrum, och den senaste utgåvan är liksom den närmast föregående utarbetad av professor Th. F. GRUNDT och høyesterettsdommer HENRIK BAHR. Till den jämförelse mellan de båda lagverken, vilken återfinnes i SvJT 1951 s. 134, må här endast fogas den måhända hädiska förhoppningen, att det vackra röda norska bandet skulle inspirera den svenske förläggaren att ersätta det brunmurriga höljet kring våra lagar med en mer tilltalande utstyrsel.

S. F.

 

Nordisk Kriminalteknisk Tidskrift. Huvudredaktör och ansvarig utgivare överdirektören Gerhard von Sydow. Sthm 1956. Årg. 26.

    Tidskriften — som har underredaktörer i de nordiska grannländerna — inleder sin 26 :e årgång med att utkomma i ett mindre format med modern typografisk utformning. Tidskriftens uppgift säges vara att sprida information och kunskaper om polisens mångskiftande arbetsuppgifter, och vid sidan av kriminaltekniska artiklar av mer exklusiv karaktär vill man i fortsättningen ge ökat utrymme åt bidrag av allmänt polisiärt intresse. Goda exempel å inlägg av sistnämnda slag i årgångens två första häften är ett norskt bidrag om Kryssede checker och försäkringsombudsmannen Rune Curvalls uppsats Inbrottsstöld contra godtrosförvärv — ett intressant försäkringsfall. Stort utrymme ägnas dock mordbeskrivningar och liknande ämnen, vilka ter sig mer sensationella än praktiskt värdefulla för polisens dagliga gärning.


S. F.