LITTERATURNOTISER 359    Ur nordiska tidskrifter 1956
    Defensor Legis. Nr 1—2 och 3—4. B. C. CARLSON, Om doms motivering, s. 15—28, 47—61.
    Från departement och nämnder. Nr 3. ERIK SCHALLING, Kammarkollegiet och dess arbetsuppgifter, s. 45—55.
    Juristen. Nr 1. HANS BRØCHNER, Nogle betragtninger over åndssvages frihetsberøvelse, s. 1—18. Nr 4—5. TERJE WOLD, Rettspleie og forvaltning, s. 21—43. Nr 7. HANS HECKSCHER, Lægens retslige ansvar, s. 45—50. Nr 9. ALLAN PHILIPOverskudsbegrebet i aktieselskabsloven, s. 59—69. Nr 11. Juridisk litteratur i oktober kvartal 1955, s. 87—94. Nr 13. K. A. FRØBERT, Svensk informationsfrihed, s. 95—105.
    Juristnytt. Nr 1. GÖRAN WALDAU, Brottslighet och statistik, s. 9.
    Medlemsblad for den Norske dommerforening. Nr 1—2. G. SVERDRUP-THYGESONm. fl., Nye retningslinjer for fri rettshjelp, s. 2—18. — TERJE WOLD, Rettspleie og forvaltning, s. 18—41.
    NIR Nordiskt immateriellt rättsskydd. H. 4/1955. P. O. LANGBALLE, Om grænseområdet mellem patentbeskyttet opfindelse og almeneje, s. 169—177. — SEVE LJUNGMAN, Administrativ och judiciell prövning på det industriella rättsskyddets område, s. 178—188. — TORE DUHS, CLAES UGGLA, Degeneration av varumärken ännu en gång, s. 189—196. — Fra dansk domspraksis, s. 198—202. — Fra norsk rettspraksis, s. 202—214. — Ur svensk praxis, s. 215—216.
    Nordisk kontakt. Nr 3. EDVARD THERMAENIUS, Hur det går till att regera. En översikt av tradition och praxis i de nordiska länderna, s. 1—5.
    Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. H. 1. JESPER SIMONSEN, Prostitutionsudvalgets betænkning, s. 1—16. — ULF LINDH, Några ord om åtalsprövningsregler såsom lösningar av atypicitetsproblem i svensk strafflagstiftning, s. 17—29. — TRYGVE LEIVESTAD, Norske straffedommer 1954, s. 30—40. — JØRGEN SMITHOvertrædelser af den økonomiske restriktionslovgivning, s. 41—55. — CARL AUDEHANSEN, Korte frihedsstraffe, s. 56—64. — JON JOHNSEN, En engelsk lægedebat om dødsstraffen, s. 65—71.
    Sociala meddelanden. Nr 3. GUSTAF ÅKERMAN, Hyreslagstiftning och lägenhetsbyten, s. 158—162. — ARVED OKSAAR, Ungdomsbrottsligheten och idrotten, s. 163—166. Nr 4. GUSTAV JONSSON, Ungdom och brott, s. 233—240.
    Statsvetenskaplig tidskrift. H. 1. ERIK FAHLBECK, Om förmyndarestyrelse, s. 1—14.NILS STJERNQUIST, Kyrkomötets befogenheter, s. 42—47.
    Svensk skattetidning. H. 1. Regeringsrättsutslag 1955, s. 1—104.
    Svenska Stadsförbundets Tidskrift. H. 3. ERIK Tobé, Planlagstiftning och planpraxis i Danmark, Finland, Norge och Sverige, s. 77—81.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. H. 1. ARTHUR L. EKSTRÖM, Processkostnaderna, särskilt med hänsyn till fri rättegång, s. 3—7. — Till tolkningen av begreppet god advokatsed, s. 8—24.
    Tidsskrift for Rettsvitenskap. H. 1. J. TROLLE, Skandinavisk omstøbning af adoptionsinstituttet, s. 1—14. — ALF Ross, Jurist som livsfilosof (anmälan av KRISTEN ANDERSEN: Syv essays omkring rett og idealisme), s. 15—24. — NILS BECKMAN, Svensk domstolspraxis i internationell familjerätt, s. 25—40. — BERTEL SCHWINDT, Från högsta domstolen i Finland 1951 och 1952, s. 41—50.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 2. NIELS HARBOU, Om arveret ifølge adoption og slægtskab udenfor ægteskab m. m., s. 1—6. — BERNHARD GOMARD, Mere om trusel om misligholdelse, s. 6—9. — I. LORCK, Om handelsmedhjælpere, beskæftiget ved salg, jfr. Funktionærlovens § 1, stk. la, s. 10—15. Nr 4. HERLUF BOHN, Kan regeringen overtage statsgarantier uden lovhjemmel, s. 19—28. Nr 6. FR. VINDING KRUSE, Kan trusel om misligholdelse fremkalde et gyldigt løfte?, s. 33—36. — ERIK CHRISTENSEN, Mere om 925-sager, s. 36—43. Nr 8. J. TROLLE, Et nyt Spørgsmaal vedrørende Blodtypebevisets Beviskraft, s. 49—54. — THEODOR PETERSEN, Det icke usandsynlige faderskab, s. 55—58. Nr 11. H. G. CARLSEN, Gratialer og andre Løntillæg, s. 63—71. Nr 14. KNUD ILLUM, Interessentskab og Sameje, s. 73—76. — ERIK CHRISTENSEN, Putativt underslæb eller imaginær forbrydelse, s. 76—79. — KNUD ILLUM, Om Kære ved § 925 Behandling, s. 79—80. — ERIK MOLLERUP, Retsplejelovens § 925 igen, s. 81—83.
 

C. H.