Den danske Dommerforening afholdt sit årsmøde i oktober 1955. Civildommer Hj. Ringberg, der har været medlem af foreningens bestyrelse siden 1939 og dens formand fra 1945, ønskede nu at nedlægge sit hverv og blev stærkt hyldet af foreningen for sit store og udmærkede arbejde for denne. Til formand valgtes civildommer Harald Petersen, Københavns amts nordre birk, der er 61 år. Den nye formand er udgået fra justitsministeriet, blev statsadvokat for København 1932 og var justitsminister 1940—1941, hvorefter han blev udnævnt til civildommer i nordre birk.
    Som Østre Landsrets repræsentant i bestyrelsen valgtes landsdommer Willy Andersen i stedet for landsdommer Lucas, der ikke ønskede genvalg. De øvrige bestyrelsesmedlemmer genvalgtes.
    På mødet, hvori deltog gæster fra de andre nordiske lande, holdt højesteretsdommer Terje Wold, Oslo, foredrag om Retspleje og forvaltning, og landsretspræsident Bang, Viborg, talte om domstolenes indbyrdes kompetence.

    Højesteretssagfører Frits Bülow, der var et af den danske sagførerstands fremtrædende medlemmer, er afgået ved døden i en alder af 83 år. Afdøde havde haft bestilling som højesteretssagfører siden 1903, var justitsminister 1910—13, ekstraordinær højesteretsassessor og i nogle år formand for landstinget.

    Københavns Universitet. Det ved Henry Ussings død ledigblevne professorat i retsvidenskab er besat med dr. juris Anders Vinding Kruse, der siden 1951 har været professor ved Århus Universitet (se SvJT 1952 pag. 166).
    Medens professor Hurwitz beklæder hvervet som folketingets ombudsmand (se SvJT 1955 pag. 348), varetages professoratet i strafferet af lektor Knud Waaben, der er født 1921 og ansat i justitsministeriet. Waaben erhvervede i 1947 Københavns Universitets guldmedalje for en afhandling om betinge destraffedomme og er sekretær for den permanente straffelovskommission.


Hv.