NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 371    Finlands högsta domstol. Justitierådet Carl Axel Hastig avgick d. 31 jan. 1956 då han fyllde 70 år (se om honom SvJT 1946 s. 149). Till hans efterträdare har, räknat fr. d. 1 maj 1956, utnämnts justitiekanslersadjointen jur. dr Antti Hannikainen.
    Justitierådet Hannikainen är född i Kerimäki 1910. Med en avhandling om retentionsrättens uppbyggnad blev han jur. dr 1948. Sin tjänstgöring på domarbanan började han i Viborgs hovrätt, sedermera Östra Finlands hovrätt, där han 1949 blev assessor. Till justitiekanslersadjoint utnämndes han 1950. Han blev dessutom 1951 docent i civilrätt vid Helsingsfors universitet och har under olika tider varit t. f. professor. Vidare har han tjänstgjort såsom suppl. för justitieombudsmannen 1947—1950. Medlem av lagberedningen har han varit åren 1947—1950.

B. P-n

    Finlands högsta förvaltningsdomstol. Förvaltningsrådet Matti Aura har avgått d. 6 dec. 1955 då han fyllde 70 år. Ett annat förvaltningsrådsämbete har blivit ledigt genom att förvaltningsrådet Olavi Honka utnämnts till justitiekansler. Till förvaltningsråd har d. 23 dec. 1955 utnämnts chefen för finansministeriets avdelning för skatteärenden Yrjö Seitola samt d. 10 febr. 1956 överinspektören vid samma avdelning Niilo Silenti.
    Förvaltningsrådet Seitola är född i Fredrikshamn 1894. Han avlade rättsex. 1920 och blev v. häradshövding 1923. Han tjänstgjorde i Viborgs hovrätt och i Viborgs rådstuvurätt, där han 1939 blev äldre justitierådman. Efter fredsslutet 1940 överflyttade han till finansministeriet, där han 1942 blev avdelningschef.
    Förvaltningsrådet Silenti är född i Helsingfors 1900. Han avlade högre rättsex. 1926 och blev v. häradshövding 1931. Han tjänstgjorde såsom advokat i Lahtis och Kotka samt såsom stadsfogde och stadsfiskal i Kotka. Han blev 1943 skatteinspektör i Viborgs län och 1944 överinspektör i finansministeriet. Sedan år 1953 har han tjänstgjort såsom e. o. förvaltningsråd.

B. P-n

    Comité Maritime International — Avdelning Finland höll sitt årsmöte d. 5 april 1956 i Helsingfors. Föreningens styrelse erhöll följande sammansättning för åren 1957—1959: förvaltningsrådet jur. dr Rudolf Beckman, ordf., prof. Erik Castrén, v. ordf., samt sjöfartsrådet v. häradshövdingen Herb. Andersson, v. häradshövdingen Tönne Antell, assuransdirektören Sten Krause, prof. Arvo Sipilä och v. häradshövdingen Christian Zitting, ledamöter, med v. häradshövdingen Jarl Hirn o. diplomsjökaptenen K. T. Päiviö som suppl. Föreningens och styrelsens sekr. äro jur. dr Tauno Suontausta och v. häradshövdingen Tönne Antell samt skattmästare v. häradshövdingen Birger Antell. Föreningens medlemsantal utgör 60, varav 37 enskilda och 23 bolag eller andra sammanslutningar.
    Vid årsmötet höllos tvenne föredrag, det ena av v. häradshövdingen Zitting om Madrid-konferensen i Madrid i sept. 1955 och det andra av förvaltningsrådet Beckman om York-Antwerpen-reglerna 1950. Mötet beslöt i skrivelse till justitiekanslern påtala den långsamma behandlingen av sjörättsmål vid landets domstolar.
    Ordf. meddelade, att föreningens styrelse beslutat kalla justitierådet Algot Bagge till föreningens första hedersledamot för det han tagit initiativet till föreningens bildande och med hänsyn till de stora förtjänster han inlagt bl. a. om den internationella sjörättens utveckling.

R. B-n