Svensk avdelning av International Law Association hade sitt ordinarie årssammanträde d. 22 april 1955 i Sthm. Härvid förekom, förutom föreningsangelägenheter, kortfattade redogörelser beträffande överläggningarna vid International Law Association's ordinarie möte i Edinburgh i aug. 1954 nämligen av prof. Håkan Nial över ämnet »International Company Law» och »Insolvency», av prof. Hilding Eek över ämnet »FN:s stadga», av 1 :e sekr. Folke Persson över ämnena »Rights to the Seabed and Subsoil» och »Family Relations» och av hovrättsfiskalen Lars Hjerner över ämnet »International Monetary Law». Huvudpunkten på årssammanträdet var det därefter följan-

 

1 Jfr SFS 81/1951.

378 NOTISERde föredraget av prof. Roberto Ago över ämnet »International Organizations».
    D. 19 juli 1955 fyllde föreningens mångårige ordf., justitierådet Algot Bagge, 80 år. I anledning av denna bemärkelsedag har föreningen i samarbete med Svensk förening för internationell sjörätt utgivit en festskrift kallad Liber Amicorum of Congratulations to Algot Bagge. Verket, som i sin helhet är på engelska, franska eller tyska, innehåller 26 artiklar av internationellt kända jurister och kan beställas hos Norstedts.
    Föreningens styrelse utgöres av justitierådet Bagge, ordf., justitierådet Emil Sandström, v. ordf., samt adv. Bertil Ahrnborg, adv. Nils Berglund, generalkonsuln Gunnar Carlsson, riksmarskalken Birger Ekeberg, prof. Torsten Gihl, direktören Pehr Gyllenhammar, skeppsredaren Emanuel Högberg, generalkonsuln Axel Ax:son Johnson, direktören Alvar Lindencrona, prof. Nial, envoyén Sture Petrén, utrikesministern Östen Undén och hovrättsrådet Hugo Wikander. — Föreningens sekr. och kassaförv. är adv. Claes Palme, Sthm. Föreningen har 178 medlemmar.