Svensk förening för internationell sjörätt har under år 1955 bedrivit ett intensivt arbete inför Comité Maritime International's kongress i Madrid i september. En fråga, som behandlats särskilt ingående, är det från engelsk sida framförda förslaget till ny konvention rörande redareansvarets legala begränsning. Föreningen har efter att ha diskuterat frågan vid extra sammanträden till Comité Maritime International framfört sina synpunkter på förslaget. Svenska medlemmar i den internationella kommitté, som haft att förbereda frågan inför Madridmötet, ha varit assuransdirektören Nils Kihlbom, dispaschören Kaj Pineus och direktören Nils Grenander. Vid Madridmötet antogs ett förslag till konvention, vilket sedermera skall behandlas vid diplomatisk konferens i Bryssel.
    Vid konferensen i Madrid antogs också av Comité Maritime International konventioner rörande redareansvarets begränsning vid passagerarbefordran samt fripassagerares behandling. Representanter för föreningen i de internationella kommittéer, som förberedde dessa frågor, voro direktören Fritiof Nordborg resp. adv. Claës Palme, vilka vid föreningens ordinarie årsmöte lämnade redogörelser för kommittéarbetet.
    Föreningen hade sitt ordinarie årsmöte d. 13 maj i samband med sjöfartsmötet i Norrköping. Härvid förekom, förutom föreningsangelägenheter, en diskussion över ämnet »Rent konossement — backletters». Inledare till den livliga diskussionen voro direktören Nordborg och konsul Seth Brinck.
    Under året har föreningen i samarbete med Svensk avdelning av International Law Association utgivit en festskrift i anledning av sin mångårige ordförandes, justitierådet Algot Bagge, 80-årsdag d. 19 juli 1955.
    Föreningens styrelse utgöres av justitierådet Algot Bagge, ordf., generalkonsuln Gunnar Carlsson, v. ordf., samt generalkonsuln Axel Ax :son Johnson, direktören Emanuel Högberg, justitierådet Erik Hagbergh, hovrättsrådet Hugo Wikander samt assuransdirektörerna Kihlbom och Nils Rogberg, med suppleanterna dispaschören Pineus, direktörerna C. E. Åhmansson, Henning Müller, Folke Lindahl och Nordborg, hamndirektören Helge Linder samt direktörerna Grenander och Torsten Andersson. — Föreningens sekr. och kassaförv. är adv. Palme, Sthm. Föreningen har 122 medlemmar.