NOTISER 379    Föreningen Sveriges auditörer höll årsmöte d. 13 maj 1955 i anslutning till det andra nordiska militärjuristmötet i Stockholm. Danmark representerades av generalauditören K. P. F. Christensen, avdelningschefen i försvarsministeriet S. Iversen och auditören S. B. Nyholm samt Norge av generaladvokaten Ivar Follestad, expeditionschefen i försvarsdepartementet Arvid Barstad och krigsadvokaten A. Monsen. Från Sverige närvoro bl. a. överbefälhavaren Nils Swedlund, militieombudsmannen Erik Wilhelmsson och chefen för försvarsstaben R. Åkerman.
    Föreningens styrelse har utgjorts av auditören Allan Wirgin, ordf., auditören Sigurd Dennemark, v. ordf., auditören Knut Ljungberg, sekr. och kassaförv., auditörerna Gösta Wilkens och Titus Linnell med auditören Sture Borgquist och v. auditören Kurt Alinder såsom suppl. — Medlemmarnas antal uppgår till 55.

    Sveriges juristförbund har nyligen lagt fram sin verksamhetsberättelse för år 1955. Berättelsen ger vid handen att löne- och inkomstnivån för jurister, liksom för övriga arbetstagargrupper, steg ej obetydligt under år 1955. Genom avtal med staten och kommunerna höjdes lönerna för jurister i offentlig tjänst c:a 8 %. De privatanställda juristerna beräknas ha fått en något större löneökning. Prisstegringar under senare delen av året säges emellertid ha ätit upp det mesta av löneökningen. Arbetsmarknadsläget för jurister under 1955 kan karakteriseras så att tingsmeriterade jurister hade ganska goda möjligheter att få anställning medan däremot anställningsmöjligheterna för de icke tingsmeriterade var dåliga.
    Den speciellt fackliga sidan av juristförbundets verksamhet präglades under året i hög grad av konflikten mellan akademikernas huvudorganisation, Saco, samt stadsförbundet. Konflikten, som väsentligen rörde frågan om kommuns rätt att såsom stridsåtgärd innehålla tjänstemans rörliga lönetillägg, bilades d. 21 okt. 1955 utan att den omstridda frågan blivit slutligt avgjord. Beträffande förbundets verksamhet i mera allmänna juristfrågor må anmärkas, att förbundet avgav remissyttranden i ett betydande antal frågor, anordnade eller deltog i arrangerandet av diskussioner i juridiska ämnen, ordnade viss kursverksamhet m. m. Försöksvis anordnades vidare, i syfte att främja en direkt kontakt mellan vetenskapande och praktiserande jurister, sammankomster i form av seminarieövningar, vid vilka professor P.-O. Ekelöf höll inledande fördrag om »Kostnadsproblemet inom civil- och straffprocessen» samt »Vilken praktisk funktion fyller hovrätterna i den nuvarande rättegångsordningen?»
    Vid utgången av år 1955 hade förbundet 4 784 medlemmar, vilket innebär att medlemsantalet under året steg med 199. Förbundsstyrelsen har, sedan fullmäktigmötet d. 14—15 maj 1955, haft följande sammansättning: borgmästaren Carl Svennegård, Linköping, ordf., stadsfiskalen Lennart Asplund, Sthm, 1:e v. ordf., prof. Per Stjernquist, Lund, 2:e v. ordf., kommunalborgmästaren Carl Eric Bergquist, Mölndal, bitr. taxeringsintendenten Bengt Bohman, Härnösand, direktörsassistenten Per-Axel Brommesson, Sthm, kanslichefen Henrik Eklund, Nyköping, lagmannen Olof Engqvist, Jönköping, hovrättsrådet Per-Erik Fürst, byrådirektören Åke Leissner, direktören Gunnar Leo och förste ombudsmannen Anders Nerman, Sthm, fiskalsaspiranten CarlAxel Petri, Malmö, borgmästaren Olof Rylander, Västerås, förste byråsekr. Folke Råberg, Sthm, adv. Gunnar Thelén, Göteborg, och länsassessorn Carl

 

380 NOTISERGustav Wennberg, Luleå. Såsom suppl. har under samma tid fungerat förste länsassessorn Erik Axelson, Göteborg, jur. stud. Jan-Henrik Björck, Uppsala, stadsfiskalen Robert Clémentz, Borås, och assessorn Nils Edwall, Sthm.
    Sektionerna hade såsom ordförande i sina styrelser: Central statsförvaltning, byrådirektören Leissner, Egen verksamhet, adv. Thelén, Enskild tjänst, förste ombudsmannen Nerman, Kommunal förvaltning, kanslichefen Stig Radhe, Sthm, Lokal statsförvaltning, förste länsassessorn Axelson, Polis- och åklagarväsende, landsfogden Bengt Steen, Sthm, Rådhusrätter, rådmannen Anders Törnvall, Norrköping, Statliga domstolar, revisionssekreteraren Arvid Lüzell, Sthm, Vetenskapligt verksamma jurister, docenten Lennart Vahlén, Sthm, och Sveriges Yngre Juristers Förening, fiskalsasp. Petri.
    I lokalavdelningarna var följande förbundsmedlemmar ordförande: Blekinge län, häradshövdingen Sven Norrsell, Karlshamn, Jämtland och Härjedalen, borgmästaren Åke Jansler, Östersund, Jönköpings län, tingsdomaren Bertil Adéll, Jönköping, Kalmar län, borgmästaren Yngve Malmquist, Kalmar, Kronobergs län, stiftssekreteraren Allan Tham, Växjö, Norrbottens län, häradshövdingen Eric V. Spens, Piteå, Norrköping-Söderköping, rådmannen Carl Janssen, Norrköping, Skaraborgs län, rådmannen Arne Söderström, Lidköping, Skåne, rådmannen Anders Bruzelius, Lund, Stockholm, adv. Sigvard Olsson, Lidingö-Brevik, Uppland, assessorn Tryggve Franzén, Uppsala, Värmlands län, länsassessorn B. Geijer, Karlstad, Västra avdelningen, tingsdomaren Nils Källoff, Göteborg, och Västra Östergötland, landsfogden Erland Strandmark, Linköping.

 

P.-E. F.