Birger Ekebergs fond. Fondens tillgångar uppgingo vid slutet av 1955 till 39 428:03. Därav voro 21 170:80 placerade i aktier samt innestodo 18 257:23 i bank. Avkastningen under året utgjorde 2 041:19.
    Från fonden har under 1955 utdelats anslag å 500 kr. såsom bidrag till anordnande av dansk-svenska studentjuristdagar i Lund under april 1956.

    Svensk Juristtidnings 40-årsjubileum. Med anledning av att det första numret av SvJT utkom d. 12 april 1916 räknade SvJT sig fylla 40 år d. 12 april 1956.
    Jubileet firades med en subskriberad middag i samband med årsmötet samma dag. Till middagen, som hölls på restaurang Riche, hade inbjudits de åtta kvarlevande av dem som varit med om att stifta Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning (se närmare därom MATZ i detta häfte s. 340 ff). Av dessa stiftare kunde emellertid endast fyra komma tillstädes nämligen, utom styrelsens och redaktionens ordförande riksmarskalken Ekeberg, advokaten Lars Rabenius, f. d. justitierådet Rudolf Eklund och f. d. landshövdingen Alvar Rodhe. F. d. presidenten Schlyter som inte endast är en av stiftarna utan jämte Tore Almén är SvJT:s grundare — om vilket förhållande numera texten på tidskriftens omslag ju bär vittne — var av hälsoskäl förhindrad närvara. På förmiddagen samma dag hade emellertid föreningen genom ordföranden, ansvarige utgivaren och redaktionssekreteraren uppvaktat Schlyter under ett arbetssammanträde i strafflagberedningen.
    Vid middagen utdelades särtryck av Matz' artikel. Sammanlagt 44 medlemmar deltog. Telegram anlände från Schlyter, f. d. justitierådet Alexanderson och Den norske Sakførerforening. Jubileet hade uppmärksammats av pressen. Bl. a. hade Svenska Dagbladet en ledare, vari en hög uppskattning av tidskriftens verksamhet kom till uttryck.

B. L.