381    Anders Esbjörnsson avled d. 7 febr. 1956. Han var född i Hannas, Kristianstads län, d. 16 mars 1874 samt avlade mogenhetsex. i Ystad 1894 och hovrättsex. i Lund 1900. Efter tingstjänstgöring drev han advokatverksamhet i Norrtälje från 1903. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1941.

 

    Karl-Ludvig Laurentius Hasselgren avled d. 8 febr. 1956. Han var född i Stockholm d. 26 mars 1873 samt avlade mogenhetsex. där 1890 och jur.utr.kand.ex. i Uppsala 1899. Efter tingstjänstgöring drev han advokatverksamhet i Stockholm från 1904. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1905. Sedan 1924 var han notarius publicus i Stockholm.

 

    Bengt Lennartsson Lilliehöök avled d. 16 febr. 1956. Han var född i Forsbacka, Gävleborgs län, d. 11 aug. 1905 samt avlade studentex. i Kristianstad 1923 och jur. kand.ex. i Uppsala 1927. Efter tingstjänstgöring och anställning på advokatbyrå var han delägare i H. Dahlins advokatbyrå i Stockholm från 1945. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1933.

 

    Folke Thorman Gripe avled d. 4 mars 1956. Han var född i Malmö d. 8 nov. 1889 samt avlade mogenhetsex. i Stockholm 1907 och jur. kand.ex. där 1915. Efter tingstjänstgöring var han från 1917 verksam som advokat i Stockholm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1921.

 

    Einar Erik Wikström avled d. 31 mars 1956. Han var född i Söderhamn d. 24 april 1874 samt avlade mogenhetsex. i Gävle 1891 och jur. utr. kand.ex. i Uppsala 1898. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring hos JO blev han krigsfiskal i krigshovrätten 1908 och överkrigsfiskal 1916. Han utnämndes till krigshovrättsråd 1929 och avgick med pension 1941.

 

    Carl Johan Knut Henric Nordenskjöld avled d. 2 april 1956. Han var född i Tutaryd, Kronobergs län, d. 18 april 1876 samt avlade mogenhetsex. i Stockholm 1894 och jur. utr. kand.ex. i Uppsala 1900. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra i Svea hovrätt, där han blev fiskal 1911 och hovrättsråd 1913. Under åren 1917—25 var han led. av de blandade domstolarna i Egypten och 1925—28 president för skiljedomstol i Konstantinopel. Han blev 1933 ordf. å division i Svea hovrätt och 1937 ordf. i krigshovrätten. Han avgick med pension 1943.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har 6 april 1956 förordnat rev.sekr. Sara Falk att fr. o. m. 17 i samma mån. biträda med utredn.uppdrag inom just.dep.
    Dep. chefen har
    19 mars 1956 förordnat hovr.ass. Gösta Dyrssen till sekr. i utredn. ang. vattendomstolarnas organisation och därmed sammanhängande frågor (s. 288); 
    3 april 1956 förordnat riksåkl. Maths Heuman såsom utredn.man för översyn av brottsregistreringen;
    16 april 1956 förordnat doc. Carl Henry Alström, doc. Jan Arvid Böök och prof. em. Nils von Hofsten att såsom experter biträda utredn. av frågan om de sjukdoms- och abnormtillstånd som böra utgöra äktenskapshinder (s.
    s. d. förordnat f. d. reg.rådet Adolf Lundevall att såsom expert biträda utredn. ang. kompetensfördelningen mellan K. M:t i statsrådet och reg.rätten;

 

382 PERSONALNOTISER    s. d., sedan byråchefen för lagärenden i just.dep. Otto Petrén förordnat satt fr. o. m. 20 april t. o. m. 30 juni 1956 uppehålla exp.chefsämbetet i handelsdep., förordnat hovr.ass. Bengt Hjern att under samma tid uppehålla Petréns byråchefsämbete.