Finansdepartementet. K. M:t har 13 april 1956 förordnat f. d. justitieombudsmannen, rev.sekr. Folke Rudewall att, räknat fr. o. m. 9 i samma mån., biträda med utredningsuppdrag inom finansdep.

 

    Hovrätterna. K. M:t har 27 april 1956 utnämnt e. o. byråchefen i just.dep., borgmästaren i Umeå Arne Fallenius till lagman i hovrätten för Övre Norrland fr. o. m. 1 sept. 1956.

 

    Häradsrälterna. K. M:t har 27 april 1956 utnämnt tingsdomaren i Södra Roslags domsaga Bertil Sandegren till häradshövd. i Ovansiljans domsaga fr. o. m. 1 juli 1956.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har 6 april 1956 förordnat rådmannen i Sthm Richard Kettner att fr. o. m. 1 maj 1956 t. v. t. o. m. 31 dec. 1957 vara ordf. å Sthms rr:s femte avd.

 

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har 13 april 1956 entledigat Christian Nicolai Thordeman Thomsen fr. o. m. 1 juni 1956 från bef. såsom e. o. dir. vid fångv.anstalten i Falun.

 

    Näringsfrihetsrådet. K. M:t har 23 mars 1956 entledigat justitieombudsmannen Alfred Bexelius fr. o. m. 16 i samma mån. från förordnande såsom ordf. i näringsfrihetsrådet.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 6 april 1956 antagits Jan Corin, Varberg, och Kåre Westling, Skövde.

 

    Tjänstlediga revisionssekreterare. Följande på stat uppförda rev.sekr. åtnjöto 1 april 1956 på grund av offentliga uppdrag eller liknande ledighet från rev.sekr.tjänsten: F. Rudewall, G. Thyresson (byråchef hos JK) och N. Mangård (tjg vid domstol i Eritrea). Av de 27 ord. rev.sekr. voro 14 i tjänst, 10 ämbeten voro vakanta.
    Såsom t. f. rev.sekr. tjänstgjorde hovrättsråden K. Larsson (Skåne), Å. Lundgren (Svea), W. Stoltz (V. Sverige), O. Svensson (Göta) och K. Modigh (V. Sverige), tingsdomaren N. Berglund (Alingsås), hovrättsrådet P. Karlberg (Göta), assessorn E. Falk (Svea), hovrättsråden G. Malmer (N. Norrland), B. Rydstedt (Ö. Norrland) och K. Ahlbom (Göta), tingsdomaren B. Sandström (Södra Roslag), assessorerna H. Nordström (Svea), L. Simonsson (Svea), E. Beskow (Svea), F. Palmér (Svea) och A. Thuresson (Svea), tingsdomaren M. Nilsson (Värnamo), assessorn F. Nyquist (Svea) tingsdomaren H. Schunnesson (Hässleholm) och e. o. vattenrättsdomaren S. Larsson (Österbygden) .

 

    Hovrätternas indelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring var 1 april 1956 följande (* betyder SvJT:s ombud för insamlande av rättsfall).
Svea hovrätt
    I avd.: lagmannen S. Nyström, hovrättsråden G. Aquilon*, v. ordf., och S. Nordell, assessorerna S. Mejegård och G. Lindh.
    II avd.: lagmannen T. Boye*, hovrättsråden R. Pihl, v. ordf., och S. Lindquist, assessorn L. Lindberg, adj. led. A. Åslund.
    III avd.: lagmannen Hj. Nordfelt, hovrättsråden S. D. Sanne*, v. ordf., och T. Silfverskiöld, assessorn A. Elowson, adj. led. E. Holmberg.
    IV avd.: lagmannen B. Thuresson, hovrättsråden G. Hagströmer*, v. ordf., och Kj. Ericsson, assessorerna Å. Sundquist och A. Litzén.
    V avd.: lagmannen S. E. Björklund, hovrättsråden R. Senndahl, v. ordf., och E. Ameln*, assessorn A. Loheman, adj. led. P. Ihrfelt.
    VI avd.: lagmannen G. Hagendahl, hovrättsråden B. Scherdin, v. ordf., och S. Löwenhielm*, assessorn S. Jacobsson, adj. led. M. Bäärnhielm.
    VII avd.: lagmannen F. W. Killander, hovrättsråden F. Hägglund*, v. ordf., och J. Victor, assessorn E. Larsson, adj. led. O. Höglund.

PERSONALNOTISER 383    VIII avd.: lagmannen P. Poss*, hovrättsråden S. Afzelius, v. ordf., N. Jansson och S. Aminoff, assessorn I. Lekman, adj. led. Å. Wikner, L. Delin ochB. Ejerdal.
    IX avd.: lagmannen N. Viklund*, hovrättsrådet G. Thulin, v. ordf., assessorn J. Malmström, adj. led. J. Åkerman, K.-G. Cars, G. Dyrssen, T. Löwbeer och O. Olsson.
    Extra avd. I: hovrättsråden E. Zethelius, ordf., C. Carlon, v. ordf., och R. Lundin*, assessorerna I. Wallenberg och J. Gyllenswärd.
    Extra avd. II: hovrättsråden A. Adelsohn, ordf., N. Dillén*, v. ordf., och Y. Linder, assessorn L. Ålund, adj. led. M. von Koch.
    Göta hovrätt
    I avd.: lagmannen O. Lundin, hovrättsråden B. N:son Dag, v. ordf., och U. Norén*, assessorn N.-G. Lejefors, adj. led. S. Löwendahl.

    II avd.: presidenten J. Laurin, hovrättsråden S. Ruhe*, v. ordf., T. Ahlgren och B. Höijer, assessorn B. Swartling, e. o. fiskalen B. Smedberg (adj. led. i den mån pres. icke tjänstgör).
    III avd.: lagmannen O. Engqvist, hovrättsråden N. Brodén, v. ordf., L. Wetterling och L.-E. Björkman*, assessorn P.-G. Blomdahl.
    Hovrätten över Skåne och Blekinge
    I avd.: presidenten I. Wieslander, hovrättsråden H. Moberg, v. ordf., E. Persson och H. Nordholm*, adj. led. Å. Åhström.
    II avd.: lagmannen H. Backman, hovrättsråden T. Lundquist, v. ordf., C. Bergström och S. O. S. Svensson, assessorn C. G. Wargelius.
    III avd.: lagmannen G. Nilsson, hovrättsråden G. Ekström, v. ordf., B. Möller och I. Bodewall, adj. led. B. Malm.
    Hovrätten för Västra Sverige
    I avd.: presidenten C. Romberg, hovrättsråden E. Ahlgren, v. ordf., G. Ljung* och S. Pontén, assessorn L. Öhrbom, adj. led. C. J. Johansen.
    II avd.: lagmannen O. Bäcksin, hovrättsråden S. Wildte, v. ordf., S. Ekblom* och A. L. Vinberg, assessorn S. Sigander.
    III avd.: lagmannen E. Holm, hovrättsråden Å. Bonge*, v. ordf., C. I. Lefwander och B. Arnold, assessorn O. Thulin.Hovrätten för Nedre Norrland
    I avd.: presidenten K. Elliot, hovrättsråden C. Mellander*, v. ordf., och
    Å. Åkebring, assessorn S. Melin, adj. led. S.-E. Ellmén.
    II avd.: lagmannen Å. von Schultz*, hovrättsrådet T. Melin, v. ordf., assessorerna I. Henkow och O. Herlin.
    Hovrätten för övre Norrland
    I avd.: (lagmansämbetet vakant) hovrättsrådet E. Dahlin, ställf. ordf., assessorerna B. Zethraeus och N. Lindroth, adj. led. P. U. Hagberg.
    II avd.: presidenten M. Wijnbladh, hovrättsråden G. Lindskog*, v. ordf., och G. Hammarström, assessorn K. E. Andersson, adj. led. B. Lid.