430 LITTERATURNOTISERJ. P. EDDY. Professional negligence. London 1955. Stevens 146 s. 13 sh. 6d.

 

    Ovanstående arbete innefattar en intressant översikt över den engelska rättens regler om skadestånd för den som begår fel eller försummelse i sitt yrke. Efter en återblick på allmänna skadeståndsrättsliga principer behandlas först advokaters skadeståndsskyldighet vid försummelse. Den märkliga regeln, att en barrister icke har någon juridisk rätt till arvode för sina tjänster, har här sin motsvarighet i regeln, att han icke heller kan göras skadeståndsansvarig för försummelse vid uppdragets utförande. För en solicitor däremot är läget annorlunda. Här anses förhållandet mellan klient och advokat grundat på kontrakt och den senare kan därför bli skadeståndsskyldig, om han visar oaktsamhet. Åtskilliga avgöranden ur praxis citeras, bl. a. ett antal där frågan varit, huruvida advokat borde anses skyldig att känna till alla gällande rättsregler. Någon obetingad skyldighet härtill är icke för handen. »God forbid that it should be imagined that an attorney, or a counsel, or even a judge is bound to know all the law», utropar en domare år 1825. Med tanke på case-made law drar man onekligen en suck av lättnad å den engelska advokatens vägnar inför dessa avgöranden. Det är att observera, att det icke heller alltid betraktas som försummelse, om advokaten är okunnig om innehållet i en »statute» och detta länt klienten till förfång.
    Andra yrkesutövare som behandlas äro bankerna i deras verksamhet med betalning av checkar m. m. samt läkare och sjukhus. I fråga om läkare upptagas sådana i praxis uppkomna frågor som i vad mån läkaren är skyldig inhämta patientens tillstånd till operation och i vad mån en läkare bör vara skyldig att för patienten omtala de verkliga riskerna med en sådan.


H. H-r

 

Ausländische Aktiengesetze. Herausgeg. von der Gesellschaft für Rechtsvergleichung. Bd I. Das schwedische Gesetz über die Aktiengesellschaften. Übersetzt und eingeleitet von FRIEDRICH KORKISCH. Frankfurt a. M. Berlin 1955. Alfred Metzner Verlag. XVIII + 277 s. DM 26,40.

 

    Gesellschaft für Rechtsvergleichung har tagit ett värdefullt initiativ, då det beslutat utge en rad länders aktiebolagslagar. Det första bandet har ägnats åt den svenska lagen; i serien föreligger vidare också Spaniens nya aktiebolagslag. Bandet inledes med en förteckning över svensk och i viss utsträckning även övrig nordisk aktiebolagsrättslig litteratur, varefter ges en kortfattad översikt över huvudpunkterna i 1944 års aktiebolagslag. Lagtexten återges sedan sida vid sida på svenska och i tysk översättning. Tyvärr är det en i vissa hänseenden föråldrad lagtext som presenteras. Sålunda ha de ändringar, som år 1950 genomfördes av bestämmelserna om förvaltningsberättelses innehåll i syfte att bereda bättre inblick i aktiebolagens ekonomiska förhållanden, icke observerats.


H. H-r