2. Lag 4 jan. 1956 om socialhjälp.
13. KK 20 jan. 1956 med föreskrifter rörande den utredning som erfordras för prövning i vissa fall av bolags, förenings eller stiftelses ansökning i fråga om förvärv av fast egendom, m. m.
30. KK 17 febr. 1956 om ändrad lydelse av § 4 mom. 1, 2 och 7 förordningen d. 14 dec. 1917 (nr 915) ang. indrivning och redovisning av böter.
31. KK s. d. om ändrad lydelse av 8 § 1 mom. kung. d. 19 dec. 1947 (nr 947) med närmare föreskrifter om strafföreläggande.
35—38. KK 10 feb. 1956 i anledning av Sveriges tillträde till de internationella fördragen ang. godsbefordran å järnväg (CIM) samt ang. befordran å järnväg av resande och resgods (CIV), m. m.
39. Lag 23 febr. 1956 ang. fortsatt giltighet av lagen d. 21 dec. 1949 (nr 655) med särskilda bestämmelser om utskrivning från sinnessjukhus.
46. Lag s. d. om fortsatt giltighet av lagen d. 21 mars 1952 (nr 98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål.
48. Lag ang. ändring i bidragsförskottslagen d. 11 juni 1943 (nr 382).
52. Lag om ändrad lydelse av 74 § gruvlagen d. 3 juni 1938 (nr 314).
55. Lag om fortsatt giltighet av hembiträdeslagen d. 30 juni 1944 (nr 461).
61—64. Lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 29 juni 1945 (nr 520) om återställande av viss från ockuperat land härrörande egendom, m. m.
67. Lag 16 mars 1956 om ändrad lydelse av 9 kap. 24 och 33 §§ vattenlagen.
73. Lag 23 mars 1956 om tillfällig ökning av regeringsrådens antal.
74. Lag s. d. ang. ändring i lagen d. 3 jan. 1947 (nr 1) om allmän sjukförsäkring.
75. Lag s. d. ang. ändring i lagen d. 14 maj 1954 (nr 243) om yrkesskadeförsäkring.
78. Lag s. d. med vissa bestämmelser om val till riksdagens andra kammare för perioden 1957—1960.
86. Lag 6 april 1956 om åtgärder mot vattenförorening från fartyg.
87. Lag s. d. om ändrad lydelse av 8 kap. 2 § vattenlagen.
97. Lag 16 mars 1956 om ändring i lagen d. 14 juni 1917 (nr 380) om införsel i avlöning, pension eller livränta.
98. Lag s. d. om ändrad lydelse av 17 kap. 12 § handelsbalken.
99. KF 2 mars 1956 om ändrad lydelse av 77 § uppbördsförordningen d. 5 juni 1953 (nr 272).
114. KF 6 april 1956 om ändrad lydelse av 3 § lotteriförordningen d. 19 maj 1939 (nr 207).
115. KF 23 mars 1956 om ändrad lydelse av 56 § 3 mom. och 58 § 1 mom. uppbördsförordningen d. 5 juni 1953 (nr 272).
117. Kungl. Maj :ts universitetsstatuter 6 april 1956.
135. KK 20 april 1956 om ändring i kung. d. 18 nov. 1938 (nr 669) med vissa föreskrifter rörande tillämpning av lagen om verkställighet av bötesstraff.
171. KK 11 maj 1956 om ändring i allmänna resereglementet d. 21 nov. 1952 (nr 735).
214. Lag 18 maj 1956 ang. ändrad lydelse av 3, 11 och 22 §§ lagen d. 1 dec. 1950 (nr 596) om rätt till fiske.
215. Lag s. d. ang. utsträckt tillämpning av lagen d. 1 dec. 1950 (nr 599) om ersättning för mistad fiskerätt m. m.
 

 

S. R.