Justitiedepartementet. K. M:t har
    27 april 1956, med upphävande av beslut 16 dec. 1955 (SvJT 1956 s. 144), förordnat förste kanslisekr. Ebbe Magnander att inom justitiedep. biträda med utredn. rör. administrativa verksamhetsformer vid domstolarna m. m.;
    25 maj 1956, med motsv. entled. för utnämnde lagmannen i hovr. för Övre Norrland Arne Fallenius, förordnat hovr.rådet i Svea hovrätt Hans-Fredrik Ringdén att fr. o. m. 1 juni 1956 vara e. o. byråchef i justitiedep.;
    7 juni 1956 förordnat ass. i Svea hovrätt Gunnar Stridsberg att 7 juni—9 juli och 24 aug.—15 okt. 1956 biträda med utredn.uppdrag inom justitiedep.;
    15 juni 1956 förordnat e. o. förste sekr. i justitiedep. Olof Palme att fr. o. m. 1 juli 1956 vara e. o. förste kanslisekr. i samma dep. med tjänstgöring i statsrådsberedningen.
    Dep.chefen har
    26 april 1956 förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Bengt-Erik Åhberg till bitr. sekr. i markvärdeutredn. fr. o. m. 10 maj 1956;
    s. d. förordnat ass. i Svea hovrätt Clas Nordström fr. o. m. 27 april 1956 till sekr. i utredn. av frågan om de sjukdoms- och abnormtillstånd som böra utgöra äktenskapshinder (s. 222);
    s. d. förordnat e. o. byråsekr. Gunnar Deijenberg till bitr. sekr. i varumärkes- och firmautredn. fr. o. m. 2 maj 1956;
    27 april 1956 förordnat byråchefen Erik Annell till sakkunnig i 1955 års fångvårdsstyrelseutredn.;
    11 maj 1956 förordnat prof. Folke Gerhard Larsson att såsom expert biträda 1954 års fastighetsbildningskommitté;
    s. d., med motsv. entled. för f. d. hovr.rådet Bengt Lassen, förordnat adv. Eric Hanse till led. i 1951 års rättegångskommitté;
    12 maj 1956 förordnat landshövdingen Thorwald Bergquist, ordf., led. av riksdagens I kamm., red. Birger Andersson, byråchefen Sven Blom, byrådir. Tor Bunner, byråchefen Torsten Eriksson, led. av riksdagens I kamm., godsägaren Axel Mannerskantz, omb.mannen Erik Pettersson, led. av riksdagens I kamm., häradsdomaren Olof Pålsson, byggn.chefen Olle Rinman, fångv.dir. Gunnar Rudstedt, byrådir. Paul Tammelin och med.rådet Curt Åmark till led. i fångvårdens byggn.kommitté;
    2 juni 1956 förordnat amanuensen Christer af Winklerfelt att såsom expert biträda författningsutredn.;
    5 juni 1956 förordnat byråchefen Bertil Forsell till sakkunnig och psykologen Dick Blomberg till expert i 1956 års eftervårdsutredn.;
    12 juni 1956 förordnat förste kanslisekr. Olov Johnsson till sekr. i fångvårdens byggn.kommitté samt förste byråsekr. Carl-Henrik Ericsson och t. f. byråchefen Nils-Uno Fornander att såsom experter biträda samma kommitté;
    30 juni 1956, sedan byråchefen för lagärenden i just.dep. Otto Petrén förordnats att fr. o. m. 1 juli t. o. m. 30 sept. 1956 uppehålla exp.-chefsämbetet i handelsdep., förordnat hovr.ass. Bengt Hjern att under samma tid uppehålla Petréns byråchefsämbete.

 

    Inrikesdepartementet. K. M:t har 25 maj 1956 förordnat statsåkl. i Göteborg Gustaf Persson till byråchef i inrikesdep. fr. o. m. 1 juli 1956.

 

    Finansdepartementet. Dep.chefen har
    25 maj 1956 tillkallat utnämnde gen.dir. i statskont. Herman Kling att verkställa genomgång av personaluppsättningen inom statsdepartementensstatssekreterare- och rättsavdelningar m. m.;
    5 juni 1956 uppdragit åt adj.led. i hovr. för Västra Sverige Ernst Axel Heyman att vara sekr. åt arvsskattesakkunniga.

 

    Handelsdepartementet. K. M:t har 1 juni 1956 förordnat tingsdomaren i Medelpads östra domsaga Rune Hermansson till byråchef för lagärenden i handelsdep. fr. o. m. 1 juli 1956 t. v.